Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học

Thứ bảy - 29/08/2015 19:04
  UBND QUẬN  ĐỐNG ĐA
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hanh phúc
Số: 168/KH-PGD&ĐT

Đống Đa, ngày   27   tháng 8  năm 2015                        

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
 
          Căn cứ công văn số 8766/KH-SGD&ĐT ngày 18/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Đống Đa xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2015-2016 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC THI:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học cơ sở trên địa bàn quận, thành phố Hà Nội và trên toàn quốc.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Giáo viên  THCS.
III. HỒ SƠ DỰ THI:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi (Phụ lục I);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II);
- Hồ sơ dạy học (trong 1 tệp nén có dung lượng không quá 30MB; trang bìa theo mẫu phụ lục III) trong đó chỉ rõ:
+ Tiến trình dạy học theo chủ đề đã xây dựng, được tổ chức thành các hoạt động học của HS theo phương pháp, kĩ thuật DH tích cực;
+ Thiết bị DH và học liệu hỗ trợ hoạt động học của HS theo tiến trình DH đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
+ Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành (các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển hình, sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của HS).
V. TỔ CHỨC CUỘC THI:
- Các trường THCS phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên của trường.
- Giáo viên (hoặc nhóm 02 giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên được tham gia 01 bài dự thi. Các trường nhận bài dự thi của giáo viên, tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 bài dự thi và gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Nộp bài dự thi theo hình thức: gửi trực tiếp sản phẩm dự thi (lưu trong đĩa CD, có ghi chú bên ngoài đĩa tên trường, họ tên GV, tên đề tài, môn chính) về Phòng Giáo dục và Đào tạo kèm theo Danh sách tổng hợp thí sinh tham gia cùng với báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở chậm nhất vào ngày 15/12/2015.
 - Ban giám khảo cuộc thi cấp quận chấm bài dự thi để lựa chọn 20 sản phẩm dự thi cấp Thành phố vào tháng 1/2016.
- Ban giám khảo cuộc thi Thành phố chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải của cuộc thi và chọn sản phẩm dự thi cấp Quốc gia vào tháng 2/2016.
- Tác giả của các sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia tiếp tục hoàn thiện, nộp lại sản phẩm đã hoàn thiện qua tài khoản trường học kết nối trước ngày 29/3/2016.
- Sở sẽ chuyển bài dự thi cấp quốc gia ngày 30/3/2016.
VI. TIÊU CHÍ CHẤM THI:
1. Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.  
2. Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
3. Thang điểm:

Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh 10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh 10
Tổ chức hoạt động cho HS Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình thức giao nhiệm vụ học tập 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập 5
Mức độ hiệu quả trong hoạt động của giáo viên: tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của HS 5
3. Hoạt động của HS Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp 10
 
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 10
Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS 10
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị các trường THCS triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng GD&ĐT để được hướng dẫn giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Các trường THCS;
- Đ/c Trưởng phòng;
- Lưu.
        
              KT. TRƯỞNG PHÒNG
              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
       
 
                                         (đã ký)
 
 
        Tạ Ngọc Thắng

Phụ lục I
Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi
 
          - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................
          - Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................
          - Trường .........................................................................................
          - Địa chỉ:.........................................................................................
                   Điện thoại:...........................; Email:....................................
          - Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên):
          1. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................                Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
          2. Họ và tên.....................................................................................
                   Ngày sinh...................................       Môn :.......................
Điện thoại:...........................; Email:....................................
         
 
 

Phụ lục II
Phiếu mô tả hồ sơ dạy học dự thi của giáo viên
         
1. Tên hồ sơ dạy học
2. Mục tiêu dạy học
- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.
- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.
3. Đối tượng dạy học của bài học
Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.
4. Ý nghĩa của bài học
Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.
5. Thiết bị dạy học, học liệu
Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.
Mô tả các ứng dụng CNTT trong việc dạy và học của bài học.
6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học
Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá, hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.
7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.
8. Các sản phẩm của học sinh
Mô tả các sản phẩm của học sinh, minh chứng kết quả học tập của học sinh qua bài học./.

Phụ lục III
Trang bìa của hồ sơ dạy học
 
HỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
         
1. Tên chủ đề dạy học:
2. Môn học chính của chủ đề:
3. Các môn được tích hợp:
 
 
         
         
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 12/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây