Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội năm học 2015 - 2016

Thứ sáu - 22/05/2015 09:11
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 5441/KH-SGD&ĐT

       Hà Nội, ngày 20  tháng 5  năm 2015.

 

 

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
thành phố Hà Nội  năm học 2015 - 2016
 
            Căn cứ công văn số 6003/BGDĐT-GDTrH ngày 09/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hỗ trợ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng với nhu cầu hội nhập của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ quy chế thi khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi KHKT cấp thành phố (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2015 - 2016, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:
1. Mục đích:
a) Khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kĩ thuật, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống;
b) Góp phần thúc đẩy đổi mới hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực học sinh, nâng cao chất lượng dạy học trong các cơ sở giáo dục trung học;
c) Khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân tham gia, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của học sinh trung học;
d) Tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kĩ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu:
a. Yêu cầu đối với ban tổ chức
Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.
b. Yêu cầu đối với công tác NCKH của học sinh
- Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.
- Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội.
- Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông.
- Không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.
c. Yêu cầu đối với các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (sau đây gọi chung là dự án) dự thi
          - Đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.
- Nếu dự án dự thi là một phần của một đề tài lớn hơn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ phần dự án dự thi.
- Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục .
- Nếu dự án dự thi được nghiên cứu trong thời gian nhiều hơn 12 tháng thì chỉ đánh giá những phần việc được nghiên cứu trong thời gian quy định.
- Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể).
            - Dự án nghiên cứu có thể nằm trong 17 lĩnh vực: Khoa học động vật; Khoa học xã hội & hành vi; Hoá sinh; Sinh học Tế bào & Phân tử; Hoá học; Công nghệ thông tin; Khoa học Trái đất; Kỹ thuật;  Vật liệu & Công nghệ sinh học; Kỹ thuật: Kỹ thuật điện & Cơ khí; Năng lượng & Vận tải; Phân tích Môi trường; Quản lý môi trường;  Toán học; Y khoa và Khoa học sức khoẻ; Vi trùng học; Vật lý và Thiên văn học; Khoa học Thực vật; Lĩnh vực khác... (Nội dung chi tiết: xem phụ lục 1  kèm theo)
- Những dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia Cuộc thi.
- Những dự án dựa trên những nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực nghiên cứu có thể được tiếp tục dự thi; những dự án này phải chứng tỏ được những nghiên cứu tiếp theo là mới và khác với dự án trước.
- Các dự án tham dự Cuộc thi cấp thành phố là những dự án đã được giải cao trong các kỳ thi cấp cụm;
d. Yêu cầu về đối tượng dự thi
- Tất cả HS phổ thông từ lớp 8 đến lớp 12 có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I (Cuộc thi cấp thành phố được tổ chức trong học kỳ II) hoặc năm học liền kề trước năm học tổ chức Cuộc thi (Cuộc thi cấp trường, cấp cụm được tổ chức trong Học kì I) từ Khá trở lên;
- Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi.
e. Yêu cầu về người hướng dẫn
Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên hướng dẫn nghiên cứu do hiệu trưởng ra quyết định cử ngay từ khi dự án bắt đầu nghiên cứu.
 Một giáo viên hướng dẫn được hướng dẫn tối đa 02 dự án NCKH của học sinh trong cùng thời gian.
 
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để tổ chức hoạt động NCKH của học sinh trung học và chuẩn bị tham gia cuộc thi KHKT cấp quốc gia, Sở GDĐT đề nghị các trường trung học thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.
2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT,  các cơ sở giáo dục trung học lập kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cơ sở giáo dục. Trong quá trình triển khai, các đơn vị cần quan tâm khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên hiện có, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh.
3. Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; các viện và trung tâm khoa học công nghệ; cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia cuộc thi KHKT.
4. Hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học được tính giảm số tiết dạy trong thời gian hướng dẫn vận dụng theo quy định tại điểm c, điểm d, khoản 2, điều 11 thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong cuộc thi thì được xem xét nâng lương trước thời hạn, được ưu tiên xét đi học tập nâng cao trình độ, được xét tặng giấy khen, bằng khen và ưu tiên khi khi xét tặng các danh hiệu khác.
5. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT, các đơn vị dự thi tổ chức cuộc thi KHKT học sinh THCS và THPT cấp trường, cấp cụm phù hợp với điều kiện thực tế; chọn cử và tích cực chuẩn bị các dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp thành phố theo kế hoạch về mặt thời gian như sau:
- Triển khai cuộc thi cấp trường: tháng 5/2015
- Tập huấn, hỗ trợ định hướng nghiên cứu cho HS có ý tưởng nghiên cứu KHKT: tháng 8/2015
- Tổ chức cuộc thi cấp trường: tháng 10/2015
- Cuộc thi cấp quận (đối với HS lớp 8, 9 cấp THCS), cấp cụm trường (đối với các trường THPT) hoàn thành  và nộp bài dự thi cấp thành phố trước ngày 31/10/2015
- Cuộc thi cấp thành phố hoàn thành trước ngày 31 /12/2015
- Cuộc thi cấp quốc gia dự kiến vào tháng 02/2016.
III. ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ
            Các cụm trường THPT, các phòng Giáo dục và Đào tạo đăng ký và nộp các sản phẩm dự thi đến Sở GDĐT  trước ngày 31/10/2015 theo các yêu cầu sau
1. Đăng ký dự thi và gửi đề tài dự thi qua trang web dangky.hanoiedu.vn
            2. Nộp bản báo cáo kết quả cuộc thi cấp quận/huyện hoặc cấp cụm trường THPT cùng bản đăng ký các đề tài dự thi cấp thành phố (theo mẫu phụ lục 2 đính kèm) có dấu và chữ ký xác nhận của Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi cấp quận/huyện hoặc cấp cụm trường THPT về phòng giáo dục Trung học - SGD&ĐT HN.
(riêng các trường THPT chuyên, mỗi trường là một đơn vị dự thi không thi cùng cụm trường THPT, nộp bản đăng ký dự thi có xác nhận của lãnh đạo trường).
            3. Mỗi đề tài dự thi nộp:
-  01 bản báo cáo về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2015); nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.
- Quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài
IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH CHẤM THI
Để đáp ứng yêu cầu cuộc thi INTEL ISEF quốc gia và quốc tế, cuộc thi KHKT cấp thành phố năm học 2015 - 2016 dự kiến đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:
1. Dự án khoa học
- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
2. Dự án kĩ thuật
- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;
- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;
- Tính sáng tạo: 20 điểm;
- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.
3. Quy trình chấm thi
- Chấm thi theo từng lĩnh vực: giám khảo phỏng vấn thí sinh tại các gian trưng bày
- Chấm giải toàn cuộc thi: những đề tài đạt giải cao ở vòng chấm lĩnh vực sẽ tham dự thi vòng toàn cuộc (thí sinh trình bày và trả lời phỏng vấn tại phòng làm việc của hội đồng chấm thi)
- Tại  phần chấm chọn giải lĩnh vực và toàn cuộc, thí sinh trình trình bày dự án và trả lời câu hỏi của giám khảo bằng tiếng Việt.
- Đối với các dự án đạt giải cao nhất toàn cuộc thi cấp quốc gia, dự kiến trong danh sách chọn cử tham dự cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế cần phải thực hiện một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Chỉ những thí sinh đạt yêu cầu về trình độ tiếng Anh mới được chọn cử đi tham dự cuộc thi quốc tế.
IV. NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, BAN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Phòng Giáo dục Trung học -Sở GD-ĐT Hà Nội:
- Là đầu mối cung cấp và thu thập thông tin từ các phòng ban;
- Chủ trì các hội nghị, hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý về công tác tổ chức NCKH tại cơ sở giáo dục, tập huấn cho thí sinh tham gia cuộc thi;
- Là đại diện liên lạc với Bộ giáo dục và đào tạo để triển khai công việc cho cuộc thi;
- Kết hợp với các phòng ban để lên dự trù kinh phí, tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn ... phục vụ cuộc thi và tổ chức cuộc thi cấp thành phố nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra.
2. Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở GD-ĐT Hà Nội:
- Hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để có kinh phí tổ chức các hoạt động của cuộc thi.
3. Các trường THPT, Phòng giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã:
 Căn cứ vào Quy chế và Điều lệ của cuộc thi, căn cứ vào kế hoạch này, các trường THPT, các quận, huyện, thị xã cần chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện tại đơn vị theo đúng yêu cầu về thời gian và chất lượng.
 
Nhận được công văn này, Sở GDĐT đề nghị các trường THPT, THCS khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về phòng Giáo dục Trung học - Sở GDĐT  để được hướng dẫn giải quyết./.
 
 
Nơi nhận:                                                                                           TL . GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
- Các phòng ban liên quan;                                                                           ( Đã ký)
- Các trường THPT
- Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;
- Intel Việt Nam;                                                                                          
- Lưu VP, GDTrH.
 
    Phạm Hữu Hoan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 12/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây