THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TỪ 15.08.2016

Thứ năm - 11/08/2016 19:59

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TỪ 15.08.2016

    Giáo viên BíchA      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9G - Chào cờ 9G - Toán   8A - Toán 8A - Toán 9G - TC Toán
2 9G - Toán HOP   9G - Toán 8A - Toán 9G - Toán
3 8A - Toán HOP       9G - S.Hoạt
4 9G - C.Nghệ HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6D - Toán     6D - Toán   6D - Toán
2           6D - Toán
3            
4            
5            
             
    Giáo viên BíchB      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8D - Chào cờ     8D - Toán   8D - Vật lý
2 8D - Toán HOP   8E - Vật lý   8D - Toán
3   HOP       8D - S.Hoạt
4 8C - Vật lý HOP   8G - Vật lý    
5 8D - Toán HOP   8H - Vật lý    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6E - Toán 6E - Toán  
2         6E - Toán  
3            
4   6E - Toán        
5            
             
    Giáo viên HươngA      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8E - Chào cờ     8E - Toán   8E - Toán
2 8E - Toán HOP       8E - S.Hoạt
3 8E - Toán HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Toán     6C - C.Nghệ 6B - C.Nghệ  
2 7A - Toán         7A - Toán
3   7A - Toán   6B - C.Nghệ   6D - C.Nghệ
4   6C - C.Nghệ        
5   6D - C.Nghệ        
             
    Giáo viên HươngB      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           6C - Toán
2 6C - Toán   7B - Toán 6C - Toán   7B - Tin học
3 6C - Toán   7B - Toán 6C - Tin học    
4 7B - Toán 6A - Tin học 6A - Tin học     7B - Toán
5 7B - Chào cờ 7B - Tin học 6C - Tin học     7B - S.Hoạt
             
    Giáo viên Quỳnh      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8B - Toán    
2   HOP   8B - Toán    
3 8B - Toán HOP        
4 HOP HOP        
5   HOP 8B - Toán      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7E - S.Hoạt
2            
3 7E - Toán   6G - Vật lý      
4 7E - Toán   7E - Toán      
5 7E - Chào cờ 7E - Toán 6H - Vật lý      
             
    Giáo viên Thảo      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8C - Chào cờ 8G - Toán   8C - Toán 8G - Toán 8C - S.Hoạt
2 8C - Toán HOP   8G - Toán 8G - C.Nghệ 8H - C.Nghệ
3 8C - Toán 8H - C.Nghệ 8D - C.Nghệ 8D - C.Nghệ 8G - Toán  
4 8G - C.Nghệ HOP 8C - C.Nghệ 8C - C.Nghệ 8C - Toán  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Mỵ      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A - Toán     9A - TC Toán  
2   HOP     9A - Toán  
3   HOP        
4 9A - Toán HOP        
5       9A - Toán    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 6A - C.Nghệ     6A - Toán 6A - Toán  
3           6A - C.Nghệ
4 6A - Toán         6A - Toán
5 6A - Chào cờ         6A - S.Hoạt
             
    Giáo viên HuongD      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9E - Toán 9E - Toán     9E - Toán
2   HOP 9E - TC Toán     9E - Toán
3   HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 6D - Tin học   6E - Tin học 6G - Toán   6E - Tin học
3 6G - Toán     6G - Tin học   6G - Toán
4 6G - Toán   6D - Tin học      
5 6G - Chào cờ   6G - Tin học     6G - S.Hoạt
             
    Giáo viên DungCN      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9C - Chào cờ 9C - Toán       9C - S.Hoạt
2 9C - Toán HOP 9C - TC Toán   9C - Toán  
3 9B - C.Nghệ HOP 9D - C.Nghệ 8B - C.Nghệ 8A - C.Nghệ  
4 9C - C.Nghệ 9A - C.Nghệ 8B - C.Nghệ 8A - C.Nghệ 9E - C.Nghệ  
5   8E - C.Nghệ 9C - Toán   8E - C.Nghệ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9C - Vật lý   9C - Vật lý  
2   HOP 9G - Vật lý   9D - Vật lý  
3   HOP     9G - Vật lý  
4   HOP 9D - Vật lý      
5   HOP 9E - Vật lý   9E - Vật lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6B - Vật lý 6D - Vật lý 6C - Vật lý      
2 6E - Vật lý   7G - Vật lý      
3   6A - Vật lý 7C - Vật lý      
4   7B - Vật lý     7A - Vật lý  
5            
             
    Giáo viên Yến      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4 HOP HOP        
5 HOP HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6H - Toán 6H - Toán   6H - Toán    
2       6H - Toán    
3            
4            
5            
             
             
    Giáo viên Nhung(T)      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9D - Toán       9D - Toán
2   HOP        
3 9D - Toán HOP        
4 9D - Toán HOP        
5     9D - TC Toán      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7D - Toán
2 7E - Tin học         7D - Toán
3 7D - Tin học   7E - Tin học      
4 7D - Toán 7D - Toán 7A - Tin học     7D - S.Hoạt
5 7D - Chào cờ 7A - Tin học 7D - Tin học      
             
    Giáo viên HươngVP      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6E - C.Nghệ       6H - C.Nghệ  
2 6G - C.Nghệ       6G - C.Nghệ  
3     6E - C.Nghệ      
4     6H - C.Nghệ      
5            
             
    Giáo viên LanTin      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       8H - Tin học    
3     8G - Tin học      
4       8E - Tin học    
5 8H - Tin học   8E - Tin học 8G - Tin học    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7G - Tin học        
2 6H - Tin học     7C - Toán    
3 7C - Tin học 7C - Tin học   6H - Tin học   7C - Toán
4 7C - Toán 7C - Toán       7G - Tin học
5 7C - Chào cờ         7C - S.Hoạt
             
    Giáo viên Giang      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8B - Tin học     8D - Tin học  
2   HOP        
3   HOP     8C - Tin học  
4   HOP     8B - Tin học 8C - Tin học
5 8A - Tin học HOP     8A - Tin học 8D - Tin học
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6B - Toán   6B - Tin học
2       6B - Tin học   6B - Toán
3         6B - Toán 6B - S.Hoạt
4 6B - Toán          
5 6B - Chào cờ          
             
    Giáo viên Thủy      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8G - Chào cờ   8G - Văn      
2 8G - Văn 9A - GDCD 8G - Văn 8D - GDCD HOP  
3 9E - Văn 9E - Văn 9E - Văn 9E - Văn HOP 8G - Văn
4   9B - GDCD 9C - GDCD 9E - Văn HOP 8E - GDCD
5       9E - TC Văn HOP 8G - S.Hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thanh      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A - Chào cờ   8C - Văn   8C - Văn 9A - Văn
2 9A - Văn   8C - Văn     8C - Văn
3     9A - Văn 9A - Văn HOP 9A - S.Hoạt
4 HOP     9A - Văn HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7B - Văn 7B - Văn 7B - Văn  
2         7B - Văn  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên NgLý      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9D - Chào cờ       9D - Văn  
2 9D - Văn     9D - GDCD HOP 9D - Văn
3       9D - Văn   9D - TC Văn
4       9D - Văn   9D - S.Hoạt
5 HOP          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 6B - Văn 6B - Văn     6B - Văn 6H - GDCD
3   6B - Văn        
4   6G - GDCD     6E - GDCD  
5            
             
    Giáo viên V.Anh      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3 9C - Văn       HOP 9C - Văn
4       9C - Văn HOP  
5 9C - TC Văn     9C - Văn 9C - Văn  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6G - Văn   6G - Văn 6G - Văn  
2   6G - Văn        
3            
4 6H - Văn 6H - Văn       6H - Văn
5 6H - Chào cờ 6H - Văn       6H - S.Hoạt
             
    Giáo viên NgọcA      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9B - Chào cờ   9G - GDCD     9B - Văn
2 9B - Văn       HOP 9B - S.Hoạt
3 8G - GDCD   9B - Văn   HOP 8C - GDCD
4 8H - GDCD   9E - GDCD 9B - Văn HOP  
5 9B - TC Văn     9B - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7D - Văn   7D - Văn   7D - Văn  
2         7D - Văn  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên NgNgọc      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A - Lịch sử        
2   8B - Lịch sử     HOP  
3         HOP  
4         HOP 8B - Lịch sử
5           8A - Lịch sử
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - Văn     7A - Văn  
2   6A - Văn     7A - Văn  
3 7A - Lịch sử       6A - Văn  
4 7A - Văn 7A - Lịch sử       7A - Văn
5 7A - Chào cờ   6A - Văn     7A - S.Hoạt
             
    Giáo viên Quân      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8B - Chào cờ   8B - Văn      
2 8B - Văn   8B - Văn      
3            
4            
5 8B - GDCD   8A - GDCD   8B - Văn 8B - S.Hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7D - GDCD     7G - Văn 7C - GDCD
2   7G - Văn     7G - Văn 7G - GDCD
3           7G - Văn
4            
5           7E - GDCD
             
    Giáo viên Thúy      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8H - Chào cờ   8H - Văn     8H - S.Hoạt
2 8H - Văn   8H - Văn   HOP  
3 9G - TC Văn   9G - Văn 8H - Văn HOP  
4       9G - Văn    
5 9G - Văn     9G - Văn 9G - Văn  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7C - Văn   7C - Văn   7C - Văn  
2         7C - Văn  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên T.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8D - Văn 8D - Văn      
2     8D - Văn   HOP  
3         HOP  
4 8D - Văn       HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   6D - Văn 7A - GDCD      
3 6A - GDCD 6D - Văn 6D - Văn     7B - GDCD
4 6D - Văn   6B - GDCD     6D - GDCD
5 6D - Chào cờ 6C - GDCD       6D - S.Hoạt
             
    Giáo viên P.Dung      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8E - Văn     8B - Địa lý
2     8E - Văn   HOP 8A - Địa lý
3         HOP 8E - Văn
4 8E - Văn       HOP  
5 8C - Địa lý          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6E - Văn 6E - Văn     6E - S.Hoạt
2   6E - Văn       6G - Địa lý
3   6E - Địa lý       6H - Địa lý
4 6E - Văn          
5 6E - Chào cờ          
             
    Giáo viên HoàiThu      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A - Chào cờ   8A - Văn   HOP 8A - Văn
2 8A - Văn   8A - Văn   HOP 9A - TC Văn
3         HOP 8A - S.Hoạt
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6C - Văn 6C - Văn 7E - Văn   7E - Văn  
2   6C - Văn     7E - Văn  
3   7E - Văn     6C - Văn  
4            
5            
             
    Giáo viên Tr.Phương      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   9G - Lịch sử        
3   9C - Lịch sử        
4   9E - Lịch sử        
5   9D - Lịch sử        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7E - Lịch sử       6G - Lịch sử
2   7B - Lịch sử        
3   6H - Lịch sử     7C - Lịch sử 7D - Lịch sử
4   7G - Lịch sử     7B - Lịch sử 7E - Lịch sử
5   7C - Lịch sử     7D - Lịch sử 7G - Lịch sử
             
    Giáo viên Hưởng      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8C - Lịch sử        
2   9B - Lịch sử     HOP  
3   8G - Lịch sử 8C - Lịch sử   HOP 8H - Lịch sử
4   8E - Lịch sử 9A - Lịch sử   HOP 8D - Lịch sử
5   8H - Lịch sử 8G - Lịch sử   8D - Lịch sử 8E - Lịch sử
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         6D - Lịch sử 6A - Lịch sử
3            
4         6C - Lịch sử 6E - Lịch sử
5           6B - Lịch sử
             
    Giáo viên MaiB      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8H - N.Ngữ        
2       HOP    
3       HOP 8H - N.Ngữ  
4       HOP 9A - N.Ngữ 9A - N.Ngữ
5       HOP   8H - N.Ngữ
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7A - N.Ngữ
2           7E - N.Ngữ
3         6G - N.Ngữ  
4   7E - N.Ngữ 6G - N.Ngữ   7E - N.Ngữ  
5   6G - N.Ngữ 7A - N.Ngữ   7A - N.Ngữ  
             
    Giáo viên MaiC      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9E - Chào cờ          
2 9E - N.Ngữ     HOP   9C - N.Ngữ
3 8D - N.Ngữ   9C - N.Ngữ HOP   9E - N.Ngữ
4       HOP   9E - S.Hoạt
5     8D - N.Ngữ 8D - N.Ngữ    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       7B - N.Ngữ    
3       7C - N.Ngữ    
4     7C - N.Ngữ   7C - N.Ngữ  
5     7B - N.Ngữ   7B - N.Ngữ  
             
    Giáo viên B.Hà      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     8E - N.Ngữ   8E - N.Ngữ  
4     8G - N.Ngữ   8G - N.Ngữ 8G - N.Ngữ
5 8E - N.Ngữ          
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         6C - N.Ngữ  
3 6B - N.Ngữ       7G - N.Ngữ  
4 6C - N.Ngữ   7G - N.Ngữ   6B - N.Ngữ 6C - N.Ngữ
5 6C - Chào cờ 7G - N.Ngữ 6B - N.Ngữ     6C - S.Hoạt
             
    Giáo viên Tần      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9D - N.Ngữ 9B - N.Ngữ  
2   9D - N.Ngữ     9G - N.Ngữ  
3            
4   9G - N.Ngữ        
5   9B - N.Ngữ        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3       6D - N.Ngữ 6E - N.Ngữ  
4     6E - N.Ngữ   6D - N.Ngữ  
5   6E - N.Ngữ 6D - N.Ngữ      
             
    Giáo viên H.Hà      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     8B - N.Ngữ      
4 8B - N.Ngữ     HOP    
5   8B - N.Ngữ   HOP    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6H - N.Ngữ 7D - N.Ngữ    
2 7D - N.Ngữ   7D - N.Ngữ      
3 6H - N.Ngữ          
4         6H - N.Ngữ  
5            
             
    Giáo viên Ngư      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4   8A - N.Ngữ 8A - N.Ngữ     8A - N.Ngữ
5   8C - N.Ngữ 8C - N.Ngữ     8C - N.Ngữ
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A - N.Ngữ   6A - N.Ngữ 6A - N.Ngữ
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên ĐThu      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9G - Sinh vật    
2     HOP 9C - Sinh vật    
3   9G - Sinh vật HOP      
4 HOP   HOP      
5   9C - Sinh vật HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A - Sinh vật   6D - Sinh vật      
2     6B - Sinh vật 6E - Sinh vật    
3   6C - Sinh vật 6C - Sinh vật 6A - Sinh vật    
4   6D - Sinh vật        
5   6B - Sinh vật 6E - Sinh vật      
             
    Giáo viên H.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9E - Sinh vật  
2   8E - Sinh vật HOP   9B - Sinh vật  
3 8H - Sinh vật 8D - Sinh vật HOP 8G - Sinh vật 9A - Sinh vật  
4 9B - Sinh vật 9D - Sinh vật HOP 8D - Sinh vật 8E - Sinh vật  
5 9A - Sinh vật 9E - Sinh vật 8H - Sinh vật 9D - Sinh vật 8G - Sinh vật  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3       7A - C.Nghệ    
4            
5            
             
    Giáo viên Đ.Phương      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7B - C.Nghệ 7A - Sinh vật 7A - Sinh vật 7E - C.Nghệ    
2 7C - Sinh vật 7D - Sinh vật 6G - Sinh vật      
3 7B - Sinh vật 6G - Sinh vật 6H - Sinh vật 7D - Sinh vật 6H - Sinh vật  
4     7B - Sinh vật   7G - C.Nghệ  
5   7D - C.Nghệ 7C - C.Nghệ   7C - Sinh vật  
             
    Giáo viên Dũng      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9A - Vật lý 9C - Hóa 8B - Vật lý  
2   8H - Hóa HOP   8H - Hóa  
3 9A - Hóa 9A - Vật lý   8E - Hóa    
4 8A - Vật lý 9C - Hóa 8E - Hóa   9B - Vật lý  
5 8G - Hóa 8G - Hóa 9B - Vật lý   9A - Hóa  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     7E - Vật lý      
3     7D - Vật lý      
4            
5            
             
    Giáo viên Hà.Hóa      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9D - Hóa 9B - Hóa 9G - Hóa  
2   8A - Hóa HOP 8C - Hóa 9E - Hóa  
3   8C - Hóa HOP 8A - Hóa 9D - Hóa  
4   8B - Hóa HOP   8D - Hóa  
5 9E - Hóa 8D - Hóa 9G - Hóa 8B - Hóa 9B - Hóa  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Chung      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP   9E - Địa lý  
4 9E - Địa lý   9G - Địa lý   9G - Địa lý  
5 9D - Địa lý       9D - Địa lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7E - Địa lý 6B - Địa lý     6C - Địa lý  
2 7G - Địa lý 7E - Địa lý 6D - Địa lý      
3   7G - Địa lý     7D - Địa lý  
4     7D - Địa lý   6A - Địa lý  
5            
             
    Giáo viên Duyên      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   8C - Sinh vật HOP      
3   8B - Sinh vật HOP   8B - Sinh vật  
4     HOP   8A - Sinh vật  
5   8A - Sinh vật HOP   8C - Sinh vật  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     7G - Sinh vật   7E - Sinh vật  
4            
5     7E - Sinh vật   7G - Sinh vật  
             
    Giáo viên Trung      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9A - Địa lý 8E - Địa lý  
2     HOP   8D - Địa lý  
3     HOP 9C - Địa lý 9B - Địa lý 9B - Địa lý
4   8G - Địa lý HOP     9C - Địa lý
5   9A - Địa lý HOP   8H - Địa lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7B - Địa lý       7B - Địa lý
2   7C - Địa lý   7A - Địa lý   7C - Địa lý
3           7A - Địa lý
4            
5            
             
    Giáo viên Hà(Hoạ)      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4 HOP   HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6G - Hoạ     6A - Hoạ   6H - Hoạ
2       7E - Hoạ   6C - Hoạ
3 6D - Hoạ     7G - Hoạ   6E - Hoạ
4           6B - Hoạ
5           7D - Hoạ
             
    Giáo viên Nhung(H)      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           8G - Hoạ
2   8D - Hoạ HOP     8B - Hoạ
3   8E - Hoạ HOP 8C - Hoạ    
4     HOP     8H - Hoạ
5       8A - Hoạ    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7C - Hoạ   7A - Hoạ    
2            
3   7B - Hoạ        
4            
5            
             
    Giáo viên Thư      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4     9B - Nhạc      
5     9A - Nhạc      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7G - Nhạc   6B - Nhạc 7C - Nhạc 6D - Nhạc  
2 7B - Nhạc   6C - Nhạc 7D - Nhạc    
3 6E - Nhạc   6A - Nhạc 7E - Nhạc 7A - Nhạc  
4            
5            
             
    Giáo viên T.Nga      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8E - Nhạc   9E - Nhạc 8H - Nhạc  
2   8G - Nhạc HOP 8A - Nhạc 8B - Nhạc  
3   9D - Nhạc HOP   8D - Nhạc  
4     HOP   9C - Nhạc  
5   9G - Nhạc   8C - Nhạc    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Liên      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6G - Nhạc      
2     6H - Nhạc      
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Vân      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   6H - T.Dục 6A - T.Dục 6D - T.Dục 6H - T.Dục  
3     6B - T.Dục 6E - T.Dục 6D - T.Dục 6C - T.Dục
4   6B - T.Dục 6C - T.Dục   6G - T.Dục 6G - T.Dục
5   6A - T.Dục       6E - T.Dục
             
    Giáo viên Hưng      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   9E - T.Dục 9D - T.Dục 9E - T.Dục 8C - T.Dục  
3   8A - T.Dục 8A - T.Dục 9G - T.Dục   8B - T.Dục
4   8C - T.Dục   8B - T.Dục 9D - T.Dục 9G - T.Dục
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thịnh      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8G - T.Dục    
2   9C - T.Dục 9A - T.Dục 9A - T.Dục 8E - T.Dục 8G - T.Dục
3   9B - T.Dục HOP   9C - T.Dục  
4   8D - T.Dục 8D - T.Dục 8H - T.Dục 8H - T.Dục 9B - T.Dục
5       8E - T.Dục    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Dương      
    Có tác dụng từ ngày 15/08/2016    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   7A - T.Dục 7C - T.Dục 7G - T.Dục    
3   7D - T.Dục 7A - T.Dục 7B - T.Dục 7B - T.Dục 7E - T.Dục
4         7D - T.Dục 7C - T.Dục
5     7G - T.Dục   7E - T.Dục  

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây