THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN (áp dụng từ 06.10.2014)

Thứ sáu - 03/10/2014 08:23

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN  (áp dụng từ 06.10.2014)

Thời khóa biểu mới, áp dụng từ THỨ HAI, 06/10/2014. Các Thầy cô giáo cập nhật để thực hiện.
    THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN
    Giáo viên P.Lý      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8D - Toán   8D - Toán    
2   HOP        
3 8D - Toán HOP        
4 8D - Toán HOP        
5 HOP HOP        
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         7G - Toán  
2 7G - Toán     7G - Toán    
3 7G - Toán     7G - C.Nghệ    
4 7G - S.Hoạt     7G - HĐNG    
5 7G - Chào cờ          
             
    Giáo viên BíchA      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9G - Chào cờ 8A - Toán 8A - C.Nghệ 8A - C.Nghệ    
2 9G - Toán HOP 9G - Toán 8A - Toán 9G - Toán  
3 8A - Toán HOP 9G - Toán 8A - Toán 9G - S.Hoạt  
4 8B - C.Nghệ HOP     8B - C.Nghệ  
5   HOP   9G - HĐNG    
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên BíchB      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8B - Toán       8B - Toán
2   HOP       8B - Toán
3   HOP   9B - Vật lý   9A - Vật lý
4   HOP   9A - Vật lý    
5 8B - Toán HOP   8G - Vật lý   9B - Vật lý
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   6D - Toán     6D - Toán  
3   6D - Toán        
4 6D - Toán       6D - S.Hoạt  
5 6D - Chào cờ       6D - HĐNG  
             
    Giáo viên HươngA      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9B - Toán     9B - Toán  
2   HOP     9B - Toán  
3   HOP 9B - Toán      
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6E - S.Hoạt     6G - C.Nghệ  
2   6E - Toán     6E - Toán  
3   6H - C.Nghệ 6G - C.Nghệ      
4 6E - Toán   6E - Toán      
5 6E - Chào cờ   6H - C.Nghệ   6E - HĐNG  
             
    Giáo viên HươngB      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   6B - Toán 6B - Toán   6B - Toán  
3         6B - Toán  
4            
5            
             
    Giáo viên Quỳnh      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9D - Chào cờ       9E - Vật lý  
2 9D - Toán HOP   9E - Vật lý    
3 9D - Toán HOP 9D - Toán 9D - Vật lý    
4 HOP HOP 9D - Vật lý 9D - Toán    
5   HOP 9D - S.Hoạt 9D - HĐNG    
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thảo      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7D - C.Nghệ 6C - Toán      
2   6C - Toán 6G - Toán      
3 6C - Toán 6G - Toán 7E - C.Nghệ   6G - Toán  
4 6C - Toán 6G - Toán     6C - S.Hoạt  
5 6C - Chào cờ       6C - HĐNG  
             
    Giáo viên Mỵ      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8E - Chào cờ 8E - Toán        
2 8E - Toán HOP     9C - Toán  
3   HOP 9C - Toán   9C - Toán  
4   HOP   9C - Toán 8E - Toán  
5       8E - Toán 8E - S.Hoạt  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 7A - Toán          
3 7A - Toán       7A - Toán  
4         7A - C.Nghệ  
5         7A - Toán  
             
    Giáo viên HuongD      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8H - Chào cờ 8H - Toán 9C - Tin học   9C - Tin học  
2 8H - Toán HOP 9D - Tin học   8H - Toán  
3 8H - Toán HOP     8H - S.Hoạt  
4   HOP        
5   HOP     9D - Tin học  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7E - Toán     7E - Toán    
2 7E - Toán     7E - Toán    
3            
4            
5            
             
    Giáo viên DungCN      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6D - C.Nghệ   6D - C.Nghệ      
2     7C - S.Hoạt      
3 7C - Toán   7C - Toán 7C - Toán    
4 7C - C.Nghệ 7B - C.Nghệ 6C - C.Nghệ 7C - HĐNG 7C - Toán  
5 7C - Chào cờ 6C - C.Nghệ        
             
    Giáo viên Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9H - Vật lý     9G - Vật lý
2     8D - Vật lý     8E - Vật lý
3   HOP   9C - Vật lý   9H - Vật lý
4 8A - Vật lý HOP 9C - Vật lý 8B - Vật lý    
5 9G - Vật lý HOP   8H - Vật lý    
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           6E - Vật lý
2            
3           6H - Vật lý
4     6G - Vật lý     6D - Vật lý
5           6C - Vật lý
             
    Giáo viên Yến      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4 HOP HOP        
5 HOP HOP        
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - Toán 6A - Toán      
2 6A - Toán 6A - Toán        
3            
4            
5            
             
             
    Giáo viên Nhung(T)    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A - Chào cờ          
2 9A - Toán HOP 8A - Tin học     9A - Toán
3 8B - Tin học HOP 9A - Toán 8B - Tin học    
4   HOP 9A - Toán 8D - Tin học   8A - Tin học
5   HOP 9A - S.Hoạt 9A - HĐNG   8D - Tin học
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 7D - Toán          
3 7D - Toán          
4           7D - Toán
5           7D - Toán
             
    Giáo viên Minh      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9D - C.Nghệ 8D - C.Nghệ 9E - C.Nghệ
2   HOP     8G - C.Nghệ 8H - C.Nghệ
3 8E - C.Nghệ HOP   9G - C.Nghệ 9B - C.Nghệ  
4 9A - C.Nghệ     8G - C.Nghệ   9C - C.Nghệ
5 8E - C.Nghệ     8D - C.Nghệ 8H - C.Nghệ 9H - C.Nghệ
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6H - Toán     6H - Toán  
2   6H - Toán     6H - Toán  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Lâm      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP   9H - Tin học    
2   HOP   9B - Tin học    
3   HOP   9A - Tin học   9B - Tin học
4   HOP       9H - Tin học
5   HOP       9A - Tin học
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên HươngVP    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6B - C.Nghệ  
2            
3         6A - C.Nghệ  
4   6B - C.Nghệ        
5   6A - C.Nghệ        
             
    Giáo viên Giang      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9G - Tin học   8H - Tin học   8G - Tin học
2   HOP        
3   HOP   8E - Tin học   8H - Tin học
4 8G - Tin học 8E - Tin học   9G - Tin học   9E - Tin học
5 9E - Tin học          
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7B - Toán        
2   7B - Toán        
3 7B - Toán     7B - Toán    
4 7B - S.Hoạt     7B - HĐNG    
5 7B - Chào cờ          
             
    Giáo viên Nga      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6D - Văn   6D - Văn 6D - Văn  
2   7E - Văn   6D - Văn 7E - Văn  
3   7E - Văn   7E - TC Văn 7E - Văn  
4            
5            
             
    Giáo viên H.Thu      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9A - Văn   9A - Văn  
2   8A - GDCD 8B - GDCD      
3   9A - Văn     HOP  
4   9A - Văn     HOP  
5 9A - Văn          
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6C - Văn   6C - Văn    
2       6C - Văn    
3   6C - Văn        
4            
5            
             
    Giáo viên Thanh      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8G - Chào cờ         9B - Văn
2 8G - Văn   9B - Văn     9B - Văn
3 8G - Văn 9B - Văn 8G - Văn   HOP 8G - S.Hoạt
4   9B - Văn 8G - Văn   HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên NgLý      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         8E - Văn  
2       8E - Văn HOP  
3     8E - Văn   HOP  
4     8E - Văn      
5 HOP          
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7D - TC Văn 7D - Văn  
2         7D - Văn  
3     7D - Văn 7D - Văn    
4 7D - S.Hoạt   6B - GDCD 7D - HĐNG 6A - GDCD  
5 7D - Chào cờ   6C - GDCD      
             
    Giáo viên V.Anh      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9E - Chào cờ 9E - S.Hoạt     8H - Văn  
2 9E - Văn     8H - GDCD HOP  
3 9E - Văn 9E - Văn 8H - Văn   HOP  
4   9E - Văn 8H - Văn 8H - Văn HOP  
5   8E - GDCD 9E - Văn 9E - HĐNG HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 HOP          
4            
5            
             
    Giáo viên NgọcA      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9C - Chào cờ     9A - GDCD    
2 9C - Văn 9C - S.Hoạt 9C - Văn 8D - Văn HOP  
3   9C - Văn 8D - Văn 8D - Văn HOP  
4 9C - Văn 9C - Văn 8D - Văn   HOP  
5 9B - GDCD 9C - GDCD   9C - HĐNG HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên NgNgọc      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         8A - Lịch sử  
2   8B - Lịch sử     HOP  
3         HOP 9D - Lịch sử
4         HOP 8B - Lịch sử
5           8A - Lịch sử
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7C - TC Văn   6G - TCS   7C - Văn  
2 7C - Văn   6C - TCS   7C - Văn  
3     6A - TCS      
4         6B - TCS  
5     7C - Văn      
             
    Giáo viên Quân      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9G - Văn    
2       9G - Văn    
3   9G - Văn        
4 9G - Văn 9G - Văn     9G - GDCD  
5 HOP       9E - GDCD  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6B - Văn    
2       6B - Văn    
3 6B - Văn     6B - S.Hoạt    
4 6B - Văn          
5 6B - Chào cờ       6B - HĐNG  
             
    Giáo viên Thúy      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4            
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7G - Văn     6H - Văn 6E - GDCD 6H - S.Hoạt
2 6G - GDCD     6H - Văn 7G - Văn 6H - Văn
3       6D - GDCD 7G - Văn 7G - Văn
4 6H - Văn         7G - TC Văn
5 6H - Chào cờ       6H - HĐNG  
             
    Giáo viên T.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8B - Chào cờ       8B - Văn  
2 8B - S.Hoạt       HOP 9D - Văn
3   9D - Văn 8B - Văn   HOP  
4 9D - Văn 9D - Văn 8B - Văn   HOP 9D - Văn
5   8B - Văn     HOP 9D - GDCD
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7A - GDCD
2            
3 HOP          
4            
5            
             
    Giáo viên P.Dung      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A - Chào cờ          
2 8A - Văn          
3 9A - Địa lý   8A - Văn   HOP 8A - S.Hoạt
4 9B - Địa lý 8A - Văn 8A - Văn   8A - Địa lý 8E - Địa lý
5 8D - Địa lý 8H - Địa lý 9B - Địa lý   9A - Địa lý 8G - Địa lý
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 HOP          
4            
5            
             
    Giáo viên Thủy      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           9H - GDCD
2     8G - GDCD   HOP 9H - Văn
3   9H - Văn 9H - Văn   HOP 8D - GDCD
4   9H - Văn     HOP  
5 HOP   9H - Văn   HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6G - Văn    
2       6G - Văn    
3 6G - Văn          
4 6G - S.Hoạt       6G - Văn  
5 6G - Chào cờ       6G - HĐNG  
             
    Giáo viên Liên Hương    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6E - Văn 6E - Văn 7A - Văn  
2     7A - Văn 6E - Văn 7A - Văn  
3 6E - C.Nghệ     7A - S.Hoạt    
4 7A - Văn 6E - C.Nghệ   7A - HĐNG 6E - Văn  
5 7A - Chào cờ 7A - TC Văn        
             
    Giáo viên Tr.Phương    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7E - Lịch sử   7C - Lịch sử   7C - Lịch sử
2   7D - Lịch sử   7D - Lịch sử 6C - Lịch sử 6G - Lịch sử
3       6H - Lịch sử   6E - Lịch sử
4         7E - Lịch sử 6E - TCS
5   7G - Lịch sử     7G - Lịch sử 6D - Lịch sử
             
    Giáo viên Hưởng      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9B - Lịch sử   9H - Lịch sử 8H - Lịch sử
2   9A - Lịch sử 8E - Lịch sử   HOP 8G - Lịch sử
3   8E - Lịch sử     HOP 9E - Lịch sử
4   8G - Lịch sử 9G - Lịch sử   HOP 8D - Lịch sử
5   8D - Lịch sử 8H - Lịch sử   HOP 9C - Lịch sử
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên HoàiThu    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           6A - S.Hoạt
2       6A - Văn   7C - GDCD
3       6A - Văn   6A - Văn
4 6A - Văn 7D - GDCD        
5 6A - Chào cờ       6A - HĐNG 7B - GDCD
             
    Giáo viên Hậu      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7A - Lịch sử   6B - Lịch sử
2       7B - Lịch sử   7B - Lịch sử
3           7A - Lịch sử
4           6H - TCS
5     6D - TCS     6A - Lịch sử
             
    Giáo viên V.Hà      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7B - TC Văn          
2     6H - GDCD   7B - Văn 7E - GDCD
3         7B - Văn 7B - Văn
4           7B - Văn
5           7G - GDCD
             
    Giáo viên MaiB      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9D - N.Ngữ     9G - N.Ngữ  
2   8E - N.Ngữ   HOP 8E - N.Ngữ  
3       HOP 9D - N.Ngữ  
4       HOP   9G - N.Ngữ
5       HOP   8E - N.Ngữ
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           7A - TC Anh
3     7A - N.Ngữ     6G - N.Ngữ
4   7A - N.Ngữ       7A - N.Ngữ
5   6G - N.Ngữ 6G - N.Ngữ      
             
    Giáo viên      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9B - Chào cờ          
2 9B - N.Ngữ   9A - N.Ngữ HOP    
3 9B - S.Hoạt     HOP 9A - N.Ngữ  
4       HOP    
5       9B - HĐNG 9B - N.Ngữ  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6B - N.Ngữ 6B - N.Ngữ 7G - TC Anh      
2   7G - N.Ngữ 7G - N.Ngữ      
3     6B - N.Ngữ      
4         7G - N.Ngữ  
5            
             
    Giáo viên BichC      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8D - Chào cờ          
2 8D - N.Ngữ 8D - S.Hoạt   HOP    
3   8D - N.Ngữ   HOP    
4       HOP 8G - N.Ngữ  
5   8G - N.Ngữ 8G - N.Ngữ   8D - N.Ngữ  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A - N.Ngữ       6C - N.Ngữ  
2 6C - N.Ngữ   6A - N.Ngữ   6A - N.Ngữ  
3 HOP   6C - N.Ngữ      
4            
5            
             
    Giáo viên MaiC      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9E - N.Ngữ      
2            
3       HOP    
4       HOP 9E - N.Ngữ  
5   9H - N.Ngữ   HOP 9H - N.Ngữ  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         7E - N.Ngữ  
2            
3 7E - S.Hoạt 7C - TC Anh     7C - N.Ngữ  
4 7E - N.Ngữ 7C - N.Ngữ 7C - N.Ngữ 7E - HĐNG    
5 7E - Chào cờ 7E - N.Ngữ 7E - TC Anh      
             
    Giáo viên Phương      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       HOP    
3       HOP    
4       HOP    
5       HOP    
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7D - N.Ngữ          
2 6D - N.Ngữ          
3     6D - N.Ngữ   6D - N.Ngữ  
4     7D - N.Ngữ   7D - N.Ngữ  
5     7D - TC Anh      
             
    Giáo viên Tần      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9C - N.Ngữ   8B - N.Ngữ   9C - N.Ngữ
2   8H - N.Ngữ 8H - N.Ngữ HOP    
3       HOP    
4   8B - N.Ngữ   HOP    
5 8H - N.Ngữ   8B - N.Ngữ HOP    
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6E - N.Ngữ          
2            
3 6H - N.Ngữ 6E - N.Ngữ        
4     6H - N.Ngữ      
5   6H - N.Ngữ 6E - N.Ngữ      
             
    Giáo viên Hoa      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       HOP 8A - N.Ngữ  
3       HOP    
4       HOP    
5 8A - N.Ngữ   8A - N.Ngữ      
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7B - N.Ngữ 7B - N.Ngữ    
2     7B - TC Anh      
3            
4            
5         7B - N.Ngữ  
             
    Giáo viên ĐThu      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9B - Sinh vật    
2   9B - Sinh vật   9A - Sinh vật    
3     HOP      
4 HOP   HOP      
5   9A - Sinh vật HOP      
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7G - Sinh vật   6D - Sinh vật
2 6E - Sinh vật     7C - Sinh vật   6E - Sinh vật
3 6D - Sinh vật 7G - Sinh vật   6C - Sinh vật    
4   6C - Sinh vật        
5   7C - Sinh vật        
             
    Giáo viên H.Huyền    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9D - Sinh vật 8E - Sinh vật    
2   8G - Sinh vật HOP 9C - Sinh vật 9D - Sinh vật  
3   8H - Sinh vật HOP 9E - Sinh vật    
4 8E - Sinh vật 8D - Sinh vật HOP   8H - Sinh vật  
5 9C - Sinh vật 9E - Sinh vật 8D - Sinh vật   8G - Sinh vật  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Đ.Phương    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9H - Sinh vật 8B - Sinh vật      
2   9G - Sinh vật        
3   8A - Sinh vật HOP   8B - Sinh vật  
4     HOP   9H - Sinh vật  
5     9G - Sinh vật   8A - Sinh vật  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6G - Sinh vật 6G - Sinh vật        
2 6H - Sinh vật          
3   6A - Sinh vật        
4   6H - Sinh vật 6A - Sinh vật      
5   6B - Sinh vật 6B - Sinh vật      
             
    Giáo viên Dũng      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           8A - Hóa
2     HOP   9A - Hóa 9G - Hóa
3     HOP   8A - Hóa  
4     HOP 9B - Hóa 9B - Hóa 9A - Hóa
5       8B - Hóa 9G - Hóa 8B - Hóa
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6A - Vật lý   7D - Vật lý
2           6B - Vật lý
3           7E - Vật lý
4     7G - Vật lý     7C - Vật lý
5     7B - Vật lý     7A - Vật lý
             
    Giáo viên Hà.Hóa      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8D - Hóa 9C - Hóa 8G - Hóa  
2   9E - Hóa HOP 9H - Hóa 8D - Hóa  
3 9C - Hóa 8G - Hóa HOP 8H - Hóa 8E - Hóa  
4 9H - Hóa 8H - Hóa HOP 9E - Hóa    
5 9D - Hóa 9D - Hóa 8E - Hóa      
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Chung      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           9D - Địa lý
2   9H - Địa lý HOP   9H - Địa lý 9E - Địa lý
3   8B - Địa lý HOP   9E - Địa lý 9C - Địa lý
4     HOP   9D - Địa lý  
5   9G - Địa lý HOP   9C - Địa lý 9G - Địa lý
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3           6B - Địa lý
4           6C - Địa lý
5           6G - Địa lý
             
    Giáo viên Duyên      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5     HOP      
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Sinh vật          
2 7B - Sinh vật          
3     7B - Sinh vật   7D - Sinh vật  
4     7E - Sinh vật      
5   7D - Sinh vật 7A - Sinh vật   7E - Sinh vật  
             
    Giáo viên Trung      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7C - Địa lý 7E - Địa lý     7E - Địa lý
2   7A - Địa lý       7G - Địa lý
3   7D - Địa lý 7G - Địa lý   6E - Địa lý 7C - Địa lý
4   6D - Địa lý 7A - Địa lý   7B - Địa lý  
5   7B - Địa lý 6A - Địa lý   7D - Địa lý 6H - Địa lý
             
    Giáo viên Hà(Hoạ)    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           8E - Hoạ
2     HOP     8D - Hoạ
3     HOP      
4 HOP   HOP     8G - Hoạ
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6H - Hoạ   6H - TCH     6G - Hoạ
2 6B - Hoạ         6C - Hoạ
3 6A - Hoạ         6D - Hoạ
4           6G - TCH
5           6E - Hoạ
             
    Giáo viên Nhung(H)    
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP     8B - Hoạ
4     HOP      
5   8A - Hoạ HOP     8H - Hoạ
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A - Hoạ       6C - TCH
2   7C - Hoạ       6A - TCH
3   7B - Hoạ   6E - TCH   7D - Hoạ
4   7G - Hoạ       6B - TCH
5   6D - TCH       7E - Hoạ
             
    Giáo viên Thư      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8E - Nhạc      
2     HOP 9D - Nhạc 9E - Nhạc  
3 9G - Nhạc     9H - Nhạc 8D - Nhạc  
4 8H - Nhạc   9B - Nhạc 8A - Nhạc 9A - Nhạc  
5 8G - Nhạc   9C - Nhạc   8B - Nhạc  
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7G - Nhạc 7C - Nhạc      
2     7D - Nhạc      
3   7A - Nhạc        
4   7E - Nhạc 7B - Nhạc      
5            
             
    Giáo viên T.Nga      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6C - Nhạc   6B - Nhạc   6A - Nhạc  
2     6D - Nhạc   6G - Nhạc  
3     6E - Nhạc   6H - Nhạc  
4            
5            
             
    Giáo viên Vân      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7A - T.Dục      
2   6G - T.Dục 6E - T.Dục 7A - T.Dục   6D - T.Dục
3   6B - T.Dục 6H - T.Dục 6G - T.Dục 6C - T.Dục 6C - T.Dục
4   6A - T.Dục 6D - T.Dục   6H - T.Dục 6A - T.Dục
5   6E - T.Dục       6B - T.Dục
             
    Giáo viên Hưng      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A - T.Dục 9G - T.Dục   9D - T.Dục 9A - T.Dục
2   9D - T.Dục 9H - T.Dục     9C - T.Dục
3     HOP   9H - T.Dục 9G - T.Dục
4     9E - T.Dục   9C - T.Dục 9B - T.Dục
5   9B - T.Dục       9E - T.Dục
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thịnh      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8H - T.Dục 8G - T.Dục   8D - T.Dục
2     HOP 8B - T.Dục 8B - T.Dục 8A - T.Dục
3     HOP   8G - T.Dục 8E - T.Dục
4     HOP 8E - T.Dục 8D - T.Dục 8H - T.Dục
5       8A - T.Dục    
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         7B - T.Dục 7B - T.Dục
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Dương      
    Có tác dụng từ ngày 06/10/2014  
    Buổi sáng      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều      
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7D - T.Dục     7G - T.Dục
2     7E - T.Dục     7D - T.Dục
3            
4           7E - T.Dục
5     7G - T.Dục   7C - T.Dục 7C - T.Dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

« tháng 09/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây