THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH (áp dụng từ 06.10.2014)

Thứ sáu - 03/10/2014 08:45

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH  (áp dụng từ 06.10.2014)

    THỜI KHÓA BIỂU LỚP    
      Lớp 8A    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán C.Nghệ C.Nghệ Lịch sử Hóa
2 Văn GDCD Tin học Toán N.Ngữ T.Dục
3 Toán Sinh vật Văn Toán Hóa S.Hoạt
4 Vật lý Văn Văn Nhạc Địa lý Tin học
5 N.Ngữ Hoạ N.Ngữ T.Dục Sinh vật Lịch sử
             
      Lớp 8B    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sinh vật N.Ngữ Văn Toán
2 S.Hoạt Lịch sử GDCD T.Dục T.Dục Toán
3 Tin học Địa lý Văn Tin học Sinh vật Hoạ
4 C.Nghệ N.Ngữ Văn Vật lý C.Nghệ Lịch sử
5 Toán Văn N.Ngữ Hóa Nhạc Hóa
             
      Lớp 8D    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Hóa Toán C.Nghệ T.Dục
2 N.Ngữ S.Hoạt Vật lý Văn Hóa Hoạ
3 Toán N.Ngữ Văn Văn Nhạc GDCD
4 Toán Sinh vật Văn Tin học T.Dục Lịch sử
5 Địa lý Lịch sử Sinh vật C.Nghệ N.Ngữ Tin học
             
      Lớp 8E    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Nhạc Sinh vật Văn Hoạ
2 Toán N.Ngữ Lịch sử Văn N.Ngữ Vật lý
3 C.Nghệ Lịch sử Văn Tin học Hóa T.Dục
4 Sinh vật Tin học Văn T.Dục Toán Địa lý
5 C.Nghệ GDCD Hóa Toán S.Hoạt N.Ngữ
             
      Lớp 8G    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán T.Dục Hóa Tin học
2 Văn Sinh vật GDCD Toán C.Nghệ Lịch sử
3 Văn Hóa Văn Toán T.Dục S.Hoạt
4 Tin học Lịch sử Văn C.Nghệ N.Ngữ Hoạ
5 Nhạc N.Ngữ N.Ngữ Vật lý Sinh vật Địa lý
             
      Lớp 8H    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán T.Dục Tin học Văn Lịch sử
2 Toán N.Ngữ N.Ngữ GDCD Toán C.Nghệ
3 Toán Sinh vật Văn Hóa S.Hoạt Tin học
4 Nhạc Hóa Văn Văn Sinh vật T.Dục
5 N.Ngữ Địa lý Lịch sử Vật lý C.Nghệ Hoạ
             
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ T.Dục Văn GDCD Văn T.Dục
2 Toán Lịch sử N.Ngữ Sinh vật Hóa Toán
3 Địa lý Văn Toán Tin học N.Ngữ Vật lý
4 C.Nghệ Văn Toán Vật lý Nhạc Hóa
5 Văn Sinh vật S.Hoạt HĐNG Địa lý Tin học
             
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Lịch sử Sinh vật Toán Văn
2 N.Ngữ Sinh vật Văn Tin học Toán Văn
3 S.Hoạt Văn Toán Vật lý C.Nghệ Tin học
4 Địa lý Văn Nhạc Hóa Hóa T.Dục
5 GDCD T.Dục Địa lý HĐNG N.Ngữ Vật lý
             
      Lớp 9C    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ N.Ngữ Tin học Hóa Tin học N.Ngữ
2 Văn S.Hoạt Văn Sinh vật Toán T.Dục
3 Hóa Văn Toán Vật lý Toán Địa lý
4 Văn Văn Vật lý Toán T.Dục C.Nghệ
5 Sinh vật GDCD Nhạc HĐNG Địa lý Lịch sử
             
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ N.Ngữ Sinh vật C.Nghệ T.Dục Địa lý
2 Toán T.Dục Tin học Nhạc Sinh vật Văn
3 Toán Văn Toán Vật lý N.Ngữ Lịch sử
4 Văn Văn Vật lý Toán Địa lý Văn
5 Hóa Hóa S.Hoạt HĐNG Tin học GDCD
             
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ S.Hoạt N.Ngữ Toán Vật lý C.Nghệ
2 Văn Hóa Toán Vật lý Nhạc Địa lý
3 Văn Văn Toán Sinh vật Địa lý Lịch sử
4 Toán Văn T.Dục Hóa N.Ngữ Tin học
5 Tin học Sinh vật Văn HĐNG GDCD T.Dục
             
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Tin học T.Dục Văn N.Ngữ Vật lý
2 Toán Sinh vật Toán Văn Toán Hóa
3 Nhạc Văn Toán C.Nghệ S.Hoạt T.Dục
4 Văn Văn Lịch sử Tin học GDCD N.Ngữ
5 Vật lý Địa lý Sinh vật HĐNG Hóa Địa lý
             
      Lớp 9H    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi sáng            
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh vật Vật lý Tin học Lịch sử GDCD
2 Toán Địa lý T.Dục Hóa Địa lý Văn
3 Toán Văn Văn Nhạc T.Dục Vật lý
4 Hóa Văn Toán Toán Sinh vật Tin học
5 S.Hoạt N.Ngữ Văn HĐNG N.Ngữ C.Nghệ
             
      Lớp 6A    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Toán Toán Vật lý Nhạc S.Hoạt
2 Toán Toán N.Ngữ Văn N.Ngữ TCH
3 Hoạ Sinh vật TCS Văn C.Nghệ Văn
4 Văn T.Dục Sinh vật Anh - TN GDCD T.Dục
5 Chào cờ C.Nghệ Địa lý   HĐNG Lịch sử
             
      Lớp 6B    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ N.Ngữ Nhạc Văn C.Nghệ Lịch sử
2 Hoạ Toán Toán Văn Toán Vật lý
3 Văn T.Dục N.Ngữ S.Hoạt Toán Địa lý
4 Văn C.Nghệ GDCD Anh - TN TCS TCH
5 Chào cờ Sinh vật Sinh vật   HĐNG T.Dục
             
      Lớp 6C    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc Văn Toán Văn N.Ngữ TCH
2 N.Ngữ Toán TCS Văn Lịch sử Hoạ
3 Toán Văn N.Ngữ Sinh vật T.Dục T.Dục
4 Toán Sinh vật C.Nghệ Anh - TN S.Hoạt Địa lý
5 Chào cờ C.Nghệ GDCD   HĐNG Vật lý
             
      Lớp 6D    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ Văn C.Nghệ Văn Văn Sinh vật
2 N.Ngữ Toán Nhạc Văn Toán T.Dục
3 Sinh vật Toán N.Ngữ GDCD N.Ngữ Hoạ
4 Toán Địa lý T.Dục Anh - TN S.Hoạt Vật lý
5 Chào cờ TCH TCS   HĐNG Lịch sử
             
      Lớp 6E    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ S.Hoạt Văn Văn GDCD Vật lý
2 Sinh vật Toán T.Dục Văn Toán Sinh vật
3 C.Nghệ N.Ngữ Nhạc TCH Địa lý Lịch sử
4 Toán C.Nghệ Toán Anh - TN Văn TCS
5 Chào cờ T.Dục N.Ngữ   HĐNG Hoạ
             
      Lớp 6G    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Sinh vật TCS Văn C.Nghệ Hoạ
2 GDCD T.Dục Toán Văn Nhạc Lịch sử
3 Văn Toán C.Nghệ T.Dục Toán N.Ngữ
4 S.Hoạt Toán Vật lý Anh - TN Văn TCH
5 Chào cờ N.Ngữ N.Ngữ   HĐNG Địa lý
             
      Lớp 6H    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoạ Toán TCH Văn Toán S.Hoạt
2 Sinh vật Toán GDCD Văn Toán Văn
3 N.Ngữ C.Nghệ T.Dục Lịch sử Nhạc Vật lý
4 Văn Sinh vật N.Ngữ Anh - TN T.Dục TCS
5 Chào cờ N.Ngữ C.Nghệ   HĐNG Địa lý
             
      Lớp 7A    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Hoạ T.Dục Lịch sử Văn GDCD
2 Toán Địa lý Văn T.Dục Văn TC Anh
3 Toán Nhạc N.Ngữ S.Hoạt Toán Lịch sử
4 Văn N.Ngữ Địa lý HĐNG C.Nghệ N.Ngữ
5 Chào cờ TC Văn Sinh vật Anh - TN Toán Vật lý
             
      Lớp 7B    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TC Văn Toán N.Ngữ N.Ngữ T.Dục T.Dục
2 Sinh vật Toán TC Anh Lịch sử Văn Lịch sử
3 Toán Hoạ Sinh vật Toán Văn Văn
4 S.Hoạt C.Nghệ Nhạc HĐNG Địa lý Văn
5 Chào cờ Địa lý Vật lý Anh - TN N.Ngữ GDCD
             
      Lớp 7C    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 TC Văn Địa lý Nhạc Lịch sử Văn Lịch sử
2 Văn Hoạ S.Hoạt Sinh vật Văn GDCD
3 Toán TC Anh Toán Toán N.Ngữ Địa lý
4 C.Nghệ N.Ngữ N.Ngữ HĐNG Toán Vật lý
5 Chào cờ Sinh vật Văn Anh - TN T.Dục T.Dục
             
      Lớp 7D    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ C.Nghệ T.Dục TC Văn Văn Vật lý
2 Toán Lịch sử Nhạc Lịch sử Văn T.Dục
3 Toán Địa lý Văn Văn Sinh vật Hoạ
4 S.Hoạt GDCD N.Ngữ HĐNG N.Ngữ Toán
5 Chào cờ Sinh vật TC Anh Anh - TN Địa lý Toán
             
      Lớp 7E    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Địa lý Toán N.Ngữ Địa lý
2 Toán Văn T.Dục Toán Văn GDCD
3 S.Hoạt Văn C.Nghệ TC Văn Văn Vật lý
4 N.Ngữ Nhạc Sinh vật HĐNG Lịch sử T.Dục
5 Chào cờ N.Ngữ TC Anh Anh - TN Sinh vật Hoạ
             
      Lớp 7G    
      Có tác dụng từ ngày 06/10/2014
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Nhạc TC Anh Sinh vật Toán T.Dục
2 Toán N.Ngữ N.Ngữ Toán Văn Địa lý
3 Toán Sinh vật Địa lý C.Nghệ Văn Văn
4 S.Hoạt Hoạ Vật lý HĐNG N.Ngữ TC Văn
5 Chào cờ Lịch sử T.Dục Anh - TN Lịch sử GDCD

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây