THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 15.08.2016

Thứ năm - 11/08/2016 18:48

THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 15.08.2016

      Lớp 8A    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Văn Toán Toán Văn
2 Văn Hóa Văn Nhạc Toán Địa lý
3 Toán T.Dục T.Dục Hóa C.Nghệ S.Hoạt
4 Vật lý N.Ngữ N.Ngữ C.Nghệ Sinh vật N.Ngữ
5 Tin học Sinh vật GDCD Hoạ Tin học Lịch sử
             
      Lớp 8B    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Tin học Văn Toán Vật lý Địa lý
2 Văn Lịch sử Văn Toán Nhạc Hoạ
3 Toán Sinh vật N.Ngữ C.Nghệ Sinh vật T.Dục
4 N.Ngữ Hóa C.Nghệ T.Dục Tin học Lịch sử
5 GDCD N.Ngữ Toán Hóa Văn S.Hoạt
             
      Lớp 8C    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Văn Toán Văn S.Hoạt
2 Toán Sinh vật Văn Hóa T.Dục Văn
3 Toán Hóa Lịch sử Hoạ Tin học GDCD
4 Vật lý T.Dục C.Nghệ C.Nghệ Toán Tin học
5 Địa lý N.Ngữ N.Ngữ Nhạc Sinh vật N.Ngữ
             
      Lớp 8D    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Văn Toán Tin học Vật lý
2 Toán Hoạ Văn GDCD Địa lý Toán
3 N.Ngữ Sinh vật C.Nghệ C.Nghệ Nhạc S.Hoạt
4 Văn T.Dục T.Dục Sinh vật Hóa Lịch sử
5 Toán Hóa N.Ngữ N.Ngữ Lịch sử Tin học
             
      Lớp 8E    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Nhạc Văn Toán Địa lý Toán
2 Toán Sinh vật Văn Vật lý T.Dục S.Hoạt
3 Toán Hoạ N.Ngữ Hóa N.Ngữ Văn
4 Văn Lịch sử Hóa Tin học Sinh vật GDCD
5 N.Ngữ C.Nghệ Tin học T.Dục C.Nghệ Lịch sử
             
      Lớp 8G    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Văn T.Dục Toán Hoạ
2 Văn Nhạc Văn Toán C.Nghệ T.Dục
3 GDCD Lịch sử Tin học Sinh vật Toán Văn
4 C.Nghệ Địa lý N.Ngữ Vật lý N.Ngữ N.Ngữ
5 Hóa Hóa Lịch sử Tin học Sinh vật S.Hoạt
             
      Lớp 8H    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ N.Ngữ Văn Toán Nhạc S.Hoạt
2 Văn Hóa Văn Tin học Hóa C.Nghệ
3 Sinh vật C.Nghệ Toán Văn N.Ngữ Lịch sử
4 GDCD Toán Toán T.Dục T.Dục Hoạ
5 Tin học Lịch sử Sinh vật Vật lý Địa lý N.Ngữ
             
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Vật lý Địa lý TC Toán Văn
2 Văn GDCD T.Dục T.Dục Toán TC Văn
3 Hóa Vật lý Văn Văn Sinh vật S.Hoạt
4 Toán C.Nghệ Lịch sử Văn N.Ngữ N.Ngữ
5 Sinh vật Địa lý Nhạc Toán Hóa  
             
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Hóa N.Ngữ Văn
2 Văn Lịch sử Toán Toán Sinh vật S.Hoạt
3 C.Nghệ T.Dục Văn TC Toán Địa lý Địa lý
4 Sinh vật GDCD Nhạc Văn Vật lý T.Dục
5 TC Văn N.Ngữ Vật lý Văn Hóa  
             
      Lớp 9C    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Vật lý Hóa Vật lý S.Hoạt
2 Toán T.Dục TC Toán Sinh vật Toán N.Ngữ
3 Văn Lịch sử N.Ngữ Địa lý T.Dục Văn
4 C.Nghệ Hóa GDCD Văn Nhạc Địa lý
5 TC Văn Sinh vật Toán Văn Văn  
             
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Hóa N.Ngữ Văn Toán
2 Văn N.Ngữ T.Dục GDCD Vật lý Văn
3 Toán Nhạc C.Nghệ Văn Hóa TC Văn
4 Toán Sinh vật Vật lý Văn T.Dục S.Hoạt
5 Địa lý Lịch sử TC Toán Sinh vật Địa lý  
             
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Nhạc Sinh vật Toán
2 N.Ngữ T.Dục TC Toán T.Dục Hóa Toán
3 Văn Văn Văn Văn Địa lý N.Ngữ
4 Địa lý Lịch sử GDCD Văn C.Nghệ S.Hoạt
5 Hóa Sinh vật Vật lý TC Văn Vật lý  
             
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán GDCD Sinh vật Hóa TC Toán
2 Toán Lịch sử Vật lý Toán N.Ngữ Toán
3 TC Văn Sinh vật Văn T.Dục Vật lý S.Hoạt
4 C.Nghệ N.Ngữ Địa lý Văn Địa lý T.Dục
5 Văn Nhạc Hóa Văn Văn  
             
      Lớp 6A    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Văn N.Ngữ Hoạ N.Ngữ N.Ngữ
2 C.Nghệ Văn T.Dục Toán Toán Lịch sử
3 GDCD Vật lý Nhạc Sinh vật Văn C.Nghệ
4 Toán Tin học Tin học   Địa lý Toán
5 Chào cờ T.Dục Văn     S.Hoạt
             
      Lớp 6B    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Địa lý Nhạc Toán C.Nghệ Tin học
2 Văn Văn Sinh vật Tin học Văn Toán
3 N.Ngữ Văn T.Dục C.Nghệ Toán S.Hoạt
4 Toán T.Dục GDCD   N.Ngữ Hoạ
5 Chào cờ Sinh vật N.Ngữ     Lịch sử
             
      Lớp 6C    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Văn Vật lý C.Nghệ Địa lý Toán
2 Toán Văn Nhạc Toán N.Ngữ Hoạ
3 Toán Sinh vật Sinh vật Tin học Văn T.Dục
4 N.Ngữ C.Nghệ T.Dục   Lịch sử N.Ngữ
5 Chào cờ GDCD Tin học     S.Hoạt
             
      Lớp 6D    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Vật lý Sinh vật Toán Nhạc Toán
2 Tin học Văn Địa lý T.Dục Lịch sử Toán
3 Hoạ Văn Văn N.Ngữ T.Dục C.Nghệ
4 Văn Sinh vật Tin học   N.Ngữ GDCD
5 Chào cờ C.Nghệ N.Ngữ     S.Hoạt
             
      Lớp 6E    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ Văn Văn Toán Toán S.Hoạt
2 Vật lý Văn Tin học Sinh vật Toán Tin học
3 Nhạc Địa lý C.Nghệ T.Dục N.Ngữ Hoạ
4 Văn Toán N.Ngữ   GDCD Lịch sử
5 Chào cờ N.Ngữ Sinh vật     T.Dục
             
      Lớp 6G    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoạ Văn Nhạc Văn Văn Lịch sử
2 C.Nghệ Văn Sinh vật Toán C.Nghệ Địa lý
3 Toán Sinh vật Vật lý Tin học N.Ngữ Toán
4 Toán GDCD N.Ngữ   T.Dục T.Dục
5 Chào cờ N.Ngữ Tin học     S.Hoạt
             
      Lớp 6H    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Toán N.Ngữ Toán C.Nghệ Hoạ
2 Tin học T.Dục Nhạc Toán T.Dục GDCD
3 N.Ngữ Lịch sử Sinh vật Tin học Sinh vật Địa lý
4 Văn Văn C.Nghệ   N.Ngữ Văn
5 Chào cờ Văn Vật lý     S.Hoạt
             
      Lớp 7A    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Sinh vật Sinh vật Hoạ Văn N.Ngữ
2 Toán T.Dục GDCD Địa lý Văn Toán
3 Lịch sử Toán T.Dục C.Nghệ Nhạc Địa lý
4 Văn Lịch sử Tin học   Vật lý Văn
5 Chào cờ Tin học N.Ngữ   N.Ngữ S.Hoạt
             
      Lớp 7B    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ Địa lý Văn Văn Văn Địa lý
2 Nhạc Lịch sử Toán N.Ngữ Văn Tin học
3 Sinh vật Hoạ Toán T.Dục T.Dục GDCD
4 Toán Vật lý Sinh vật   Lịch sử Toán
5 Chào cờ Tin học N.Ngữ   N.Ngữ S.Hoạt
             
      Lớp 7C    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Hoạ Văn Nhạc Văn GDCD
2 Sinh vật Địa lý T.Dục Toán Văn Địa lý
3 Tin học Tin học Vật lý N.Ngữ Lịch sử Toán
4 Toán Toán N.Ngữ   N.Ngữ T.Dục
5 Chào cờ Lịch sử C.Nghệ   Sinh vật S.Hoạt
             
      Lớp 7D    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn GDCD Văn N.Ngữ Văn Toán
2 N.Ngữ Sinh vật N.Ngữ Nhạc Văn Toán
3 Tin học T.Dục Vật lý Sinh vật Địa lý Lịch sử
4 Toán Toán Địa lý   T.Dục S.Hoạt
5 Chào cờ C.Nghệ Tin học   Lịch sử Hoạ
             
      Lớp 7E    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Lịch sử Văn C.Nghệ Văn S.Hoạt
2 Tin học Địa lý Vật lý Hoạ Văn N.Ngữ
3 Toán Văn Tin học Nhạc Sinh vật T.Dục
4 Toán N.Ngữ Toán   N.Ngữ Lịch sử
5 Chào cờ Toán Sinh vật   T.Dục GDCD
             
      Lớp 7G    
      Có tác dụng từ ngày 15/08/2016
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc Tin học Toán Toán Văn S.Hoạt
2 Địa lý Văn Vật lý T.Dục Văn GDCD
3 Toán Địa lý Sinh vật Hoạ N.Ngữ Văn
4 Toán Lịch sử N.Ngữ   C.Nghệ Tin học
5 Chào cờ N.Ngữ T.Dục   Sinh vật Lịch sử

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây