THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN THỰC HIỆN TỪ 05/03/2018

Thứ tư - 09/08/2017 21:47
    Giáo viên BíchA      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9A - Toán       9A - Toán
2   HOP       9A - TC Toán
3   HOP       9A - Toán
4   HOP       9E - C.Nghệ
5 9A - Toán HOP   9A - C.Nghệ    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A0 - Toán      
2 7D - Toán   7D - Toán 7D - Toán    
3 6A0 - Toán     7D - Toán    
4 6A0 - Toán         6A0 - Toán
5 6A0 - Chào cờ         6A0 - S.Hoạt
             
    Giáo viên BíchB      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9D - Chào cờ 9D - Toán     9G - Vật lý  
2 9D - Toán HOP     9D - Toán  
3 9D - Vật lý HOP 9D - Vật lý      
4 9D - TC Toán 9C - Vật lý 9G - Vật lý     9D - S.Hoạt
5 9C - Vật lý   9D - Toán      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7E - Toán     7E - Toán    
2            
3         7E - Toán  
4         7E - Toán  
5            
             
    Giáo viên HươngA      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9E - Chào cờ 9E - Toán       9E - Toán
2 9E - Toán HOP       9E - Toán
3 9E - TC Toán HOP       9E - S.Hoạt
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A1 - Toán      
2     6A1 - Toán     6A0 - C.Nghệ
3   6A1 - C.Nghệ       6A2 - C.Nghệ
4   6A1 - Toán 6A2 - C.Nghệ     6A1 - Toán
5   6A0 - C.Nghệ       6A1 - C.Nghệ
             
    Giáo viên HươngB      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8B - Chào cờ          
2 8B - Toán HOP   8B - Toán   8B - Toán
3   HOP       8B - Toán
4   HOP       8B - S.Hoạt
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A1 - Tin học     7C - Toán    
2 7C - Toán     6A1 - Tin học   6A2 - Tin học
3 6A2 - Tin học   7C - Toán 6A3 - Tin học   6A3 - Tin học
4     7C - Toán      
5            
             
    Giáo viên Quỳnh      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4 HOP HOP        
5 HOP HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thảo      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9C - Chào cờ 9C - Toán     9B - C.Nghệ  
2 9C - Toán HOP     9C - Toán  
3 9C - C.Nghệ HOP       9C - Toán
4   HOP       9C - S.Hoạt
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6A3 - C.Nghệ    
2       6A6 - C.Nghệ    
3     6A5 - C.Nghệ 6A5 - C.Nghệ    
4     6A3 - C.Nghệ      
5     6A6 - C.Nghệ      
             
    Giáo viên Liên      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9B - Toán        
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP   9B - TC Toán    
5     9B - Toán 9B - Toán 9B - Toán  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7A - Toán    
2 7A - Tin học       6A3 - Toán 7A - Toán
3       7A - Toán 6A3 - Toán 7A - S.Hoạt
4 7A - Toán         7A - Tin học
5 7A - Chào cờ   6A3 - Toán     6A3 - Toán
             
    Giáo viên HuongD      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP       8A - Toán
4   HOP       8A - Toán
5 8A - Toán HOP   8A - Toán    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A5 - Tin học   6A5 - Toán     6A5 - Tin học
2       7G - Toán   6A5 - Toán
3 6A5 - Toán 6A5 - Toán       7G - S.Hoạt
4 7G - Toán 7G - Toán        
5 7G - Chào cờ 7G - Toán        
             
    Giáo viên T.Dung      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9G - C.Nghệ    
2   HOP 8D - C.Nghệ 9H - C.Nghệ    
3 8G - C.Nghệ HOP 8C - C.Nghệ 8E - C.Nghệ    
4   HOP 8A - C.Nghệ      
5 9D - C.Nghệ   8B - C.Nghệ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A4 - Toán     6A4 - C.Nghệ
2           6A4 - S.Hoạt
3 6A4 - Toán   6A4 - C.Nghệ      
4 6A4 - Toán   6A4 - Toán      
5 6A4 - Chào cờ          
             
    Giáo viên Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8G - Vật lý      
2   HOP 8A - Vật lý   8B - Vật lý  
3   HOP 9B - Vật lý   9B - Vật lý  
4   HOP 8E - Vật lý   8C - Vật lý  
5   HOP     8D - Vật lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A0 - Vật lý       7D - Vật lý  
2       6A5 - Vật lý    
3 6A1 - Vật lý 6A3 - Vật lý   7E - Vật lý 6A4 - Vật lý  
4   7C - Vật lý     6A2 - Vật lý  
5   6A6 - Vật lý     7B - Vật lý  
             
    Giáo viên Yến      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4 HOP HOP        
5 HOP HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7H - Toán 7H - Toán    
2     7H - Toán      
3            
4   7H - Toán        
5            
             
    Giáo viên Cường      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8G - Chào cờ 9G - Toán   8G - Toán   8G - S.Hoạt
2 8G - Toán HOP   8G - Toán    
3 9G - Toán HOP   9G - Toán    
4 8G - Toán HOP   9G - Toán    
5 9G - TC Toán HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A2 - Toán 6A2 - Toán 6A2 - Toán    
2       6A2 - Toán    
3            
4            
5            
             
    Giáo viên L.Nhung      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8D - Chào cờ 9H - Toán 8D - Toán 8D - Toán   8D - S.Hoạt
2 8D - Toán HOP 8E - Toán 8D - Toán   9H - TC Toán
3   HOP 9C - TC Toán     8E - Toán
4 8E - Toán HOP 9H - Toán 9H - Toán   9H - Toán
5 8E - Toán HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7D - Tin học   7D - Tin học      
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên N.Lan      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8C - Chào cờ     8C - Toán   8C - Toán
2 8C - Toán HOP        
3   HOP       8C - S.Hoạt
4   HOP 8C - Toán      
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A4 - Tin học   7G - Tin học      
2       6A0 - Tin học    
3     7H - Tin học 7G - Tin học    
4   6A0 - Tin học 7E - Tin học 7E - Tin học    
5   7H - Tin học 6A4 - Tin học      
             
    Giáo viên Giang      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A6 - Toán 7B - Toán   7B - S.Hoạt
2 6A6 - Toán   7B - Tin học     7C - Tin học
3 6A6 - Toán     6A6 - Tin học   7B - Toán
4 7B - Toán   6A6 - Toán 7C - Tin học 7B - Tin học 6A6 - Tin học
5 7B - Chào cờ   7B - Toán      
             
    Giáo viên Đào      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Hằng      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên GiangV      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6A2 - Văn  
2 6A2 - Văn       6A2 - Văn  
3            
4            
5     6A2 - Văn      
             
    Giáo viên Thủy      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9G - Chào cờ   9G - Văn      
2 9G - Văn   9G - Văn   HOP 9G - Văn
3     9G - GDCD   HOP 9G - S.Hoạt
4         HOP  
5       9G - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7G - Văn   7G - Văn 7G - Văn  
2   7G - Văn   7A - GDCD 7E - GDCD  
3   7B - GDCD   7C - GDCD 7D - GDCD  
4         7H - GDCD  
5            
             
    Giáo viên Thanh      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9C - Văn   9C - Văn  
2     9C - Văn   HOP  
3     8B - Văn 9C - Văn HOP  
4 HOP 8B - Văn   8B - Văn HOP  
5 HOP 9C - Văn   8B - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A3 - S.Hoạt       6A3 - Văn 6A3 - Văn
2           6A3 - Văn
3            
4 6A3 - Văn          
5 6A3 - Chào cờ          
             
    Giáo viên NgLý      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8D - TC Văn        
2   8C - TC Văn        
3   8A - TC Văn        
4            
5 8B - TC Văn       HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7B - Văn     6A1 - Văn 6A1 - S.Hoạt
2   7B - Văn   7B - Văn 6A1 - Văn  
3 7B - Văn     6A1 - Văn    
4 6A1 - Văn          
5 6A1 - Chào cờ          
             
    Giáo viên V.Anh      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           9G - TC Văn
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5   9B - TC Văn 9C - TC Văn   HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6A0 - Văn 6A0 - Văn
2 6A0 - Văn 7H - Văn     6A0 - Văn 7H - S.Hoạt
3   7H - Văn       7H - Văn
4 7H - Văn          
5 7H - Chào cờ          
             
    Giáo viên NgọcA      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     8C - GDCD 8E - GDCD HOP  
3     8D - Văn 8D - Văn HOP  
4     8B - GDCD 8D - Văn 8D - GDCD 8D - Văn
5       8G - GDCD 8A - GDCD  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6A6 - Văn 6A6 - S.Hoạt
2 6A4 - GDCD 6A6 - Văn     6A6 - Văn  
3   6A0 - GDCD        
4 6A6 - Văn 6A3 - GDCD        
5 6A6 - Chào cờ 6A5 - GDCD        
             
    Giáo viên NgNgọc      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A - Chào cờ     8A - Văn    
2 8A - Văn     8A - Văn HOP  
3 8A - S.Hoạt 9C - Lịch sử   9B - Lịch sử HOP  
4 8A - Văn 9B - Lịch sử   9C - Lịch sử HOP  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7A - Văn       7A - Văn
2   7A - Văn 7A - Lịch sử      
3     7B - Lịch sử      
4   7B - Lịch sử        
5   7A - Lịch sử 7A - Văn      
             
    Giáo viên Quân      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9B - Chào cờ   9B - Văn 9B - Văn    
2 9B - Văn   9B - Văn 9D - GDCD    
3 9B - GDCD   8G - Văn 8G - Văn HOP  
4 9B - Văn   9C - GDCD 8G - Văn 9B - S.Hoạt  
5 8G - Văn   9A - GDCD 9H - GDCD 9E - GDCD  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A2 - GDCD 6A6 - GDCD   6A1 - GDCD   7G - GDCD
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thúy      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9H - Chào cờ   9H - Văn   9H - Văn  
2 9H - Văn   9H - Văn   9H - TC Văn 8C - Văn
3   8C - Văn     HOP 9H - S.Hoạt
4   9H - Văn   8C - Văn HOP  
5       8C - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7C - Văn 7C - Văn 7C - Văn      
2   7C - Văn        
3            
4            
5            
             
    Giáo viên T.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9D - Văn   8G - TC Văn 9D - TC Văn
2     9D - Văn   HOP 9D - Văn
3         HOP  
4   9D - Văn     HOP  
5   9D - Văn     HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   7D - Văn        
3   7D - Văn        
4 7D - Văn         7D - Văn
5 7D - Chào cờ         7D - S.Hoạt
             
    Giáo viên P.Dung      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9E - Văn   9E - Văn  
2   9E - Văn 9E - Văn   HOP  
3         HOP  
4     9E - TC Văn   HOP  
5 9E - Văn 8A - Địa lý 8A - Địa lý      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7E - Văn 7E - Văn      
2 7G - Địa lý 7E - Văn        
3 7E - Địa lý         7E - S.Hoạt
4 7E - Văn         7G - Địa lý
5 7E - Chào cờ         7E - Địa lý
             
    Giáo viên H.Thu      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A - Chào cờ   9A - Văn      
2 9A - Văn 8E - Văn 9A - Văn   HOP  
3 8E - Văn 8E - TC Văn 9A - TC Văn   HOP  
4 9A - Văn     8E - Văn HOP 9A - S.Hoạt
5   9A - Văn   8E - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Tr.Phương      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9H - Lịch sử 9A - Lịch sử  
2   9H - Lịch sử 8G - Lịch sử 9G - Lịch sử 9E - Lịch sử  
3     8E - Lịch sử 9E - Lịch sử    
4     9D - Lịch sử 9A - Lịch sử    
5     9G - Lịch sử 9D - Lịch sử    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A3 - Lịch sử      
2     6A0 - Lịch sử      
3     6A2 - Lịch sử      
4            
5     6A1 - Lịch sử      
             
    Giáo viên Hưởng      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8B - Lịch sử        
2   8A - Lịch sử     HOP  
3            
4   8C - Lịch sử        
5   8D - Lịch sử        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7G - Lịch sử 7D - Lịch sử        
2 7E - Lịch sử 6A5 - Lịch sử        
3 7C - Lịch sử 7C - Lịch sử       7D - Lịch sử
4   6A6 - Lịch sử     7G - Lịch sử 7E - Lịch sử
5   6A4 - Lịch sử     7H - Lịch sử 7H - Lịch sử
             
    Giáo viên Linh      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6A4 - Văn  
2         6A4 - Văn  
3       6A4 - Văn    
4            
5           6A4 - Văn
             
    Giáo viên Hồng      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A5 - Văn   6A5 - Văn 6A5 - Văn  
2         6A5 - Văn  
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Lan      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       HOP    
3       HOP    
4       HOP    
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên MaiC      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9D - N.Ngữ 8C - N.Ngữ 8B - N.Ngữ
2       9E - N.Ngữ 9B - N.Ngữ 9B - N.Ngữ
3 8C - N.Ngữ       9D - N.Ngữ  
4 8B - N.Ngữ       8B - N.Ngữ 8C - N.Ngữ
5     9E - N.Ngữ   8B - TC Anh  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4 6A5 - N.Ngữ         6A5 - N.Ngữ
5 6A5 - Chào cờ   6A5 - N.Ngữ     6A5 - S.Hoạt
             
    Giáo viên B.Hà      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       HOP    
3       HOP    
4       HOP    
5       HOP    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Tần      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       HOP    
3       HOP    
4 9H - N.Ngữ     HOP    
5 HOP 9H - N.Ngữ   HOP    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7D - N.Ngữ
2   6A0 - N.Ngữ 6A2 - N.Ngữ      
3         6A2 - N.Ngữ 6A0 - N.Ngữ
4 6A2 - N.Ngữ 7D - N.Ngữ 7D - N.Ngữ   6A0 - N.Ngữ 6A2 - S.Hoạt
5 6A2 - Chào cờ          
             
    Giáo viên Hương      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       HOP    
3       HOP    
4       HOP    
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Ngư      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8E - Chào cờ         8E - S.Hoạt
2 8E - N.Ngữ 9C - N.Ngữ       8E - N.Ngữ
3            
4         9C - N.Ngữ  
5   8E - N.Ngữ        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A6 - N.Ngữ          
2 6A3 - N.Ngữ   6A3 - N.Ngữ   7G - N.Ngữ  
3 7G - N.Ngữ 6A6 - N.Ngữ 7G - N.Ngữ   6A6 - N.Ngữ  
4            
5   6A3 - N.Ngữ        
             
    Giáo viên ThưB      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8E - TC Anh     8A - N.Ngữ
2            
3     8A - N.Ngữ   8A - N.Ngữ  
4     9A - N.Ngữ 8A - TC Anh 9G - N.Ngữ 9G - N.Ngữ
5     8C - TC Anh   9A - N.Ngữ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A1 - N.Ngữ   6A4 - N.Ngữ 7A - N.Ngữ  
2            
3     7A - N.Ngữ   6A1 - N.Ngữ 6A1 - N.Ngữ
4   6A4 - N.Ngữ     6A4 - N.Ngữ  
5   7E - N.Ngữ 7E - N.Ngữ   7E - N.Ngữ 7A - N.Ngữ
             
    Giáo viên H.Hà      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4 8D - TC Anh          
5 8D - N.Ngữ   8D - N.Ngữ 8D - N.Ngữ    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7B - N.Ngữ 7H - N.Ngữ        
2            
3       7B - N.Ngữ    
4     7B - N.Ngữ 7H - N.Ngữ    
5     7H - N.Ngữ      
             
    Giáo viên TrLan      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3         8G - N.Ngữ 8G - N.Ngữ
4            
5     8G - N.Ngữ   8G - TC Anh  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5   7C - N.Ngữ     7C - N.Ngữ 7C - N.Ngữ
             
    Giáo viên Đ.Thu      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4 HOP   HOP      
5 HOP   HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A3 - Sinh vật   6A0 - Sinh vật 7E - C.Nghệ  
2 6A5 - Sinh vật 6A4 - Sinh vật 6A4 - Sinh vật 6A3 - Sinh vật 7H - C.Nghệ  
3 7H - C.Nghệ 7E - C.Nghệ 6A1 - Sinh vật 6A2 - Sinh vật 7G - C.Nghệ  
4   6A2 - Sinh vật 6A0 - Sinh vật   6A5 - Sinh vật  
5   6A1 - Sinh vật 7G - C.Nghệ      
             
    Giáo viên H.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       8B - Sinh vật 9D - Sinh vật  
2   8D - Sinh vật HOP   8C - Sinh vật  
3   9G - Sinh vật 9E - Sinh vật 9H - Sinh vật 9H - Sinh vật  
4   8A - Sinh vật 8D - Sinh vật 9D - Sinh vật 8A - Sinh vật  
5 8C - Sinh vật 8B - Sinh vật   9E - Sinh vật 9G - Sinh vật  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Đ.Phương      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           9B - Sinh vật
2   9A - Sinh vật HOP   9A - Sinh vật 9C - Sinh vật
3   9B - Sinh vật HOP   9C - Sinh vật  
4     HOP   8G - Sinh vật 8E - Sinh vật
5   8G - Sinh vật     8E - Sinh vật  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2         7B - C.Nghệ  
3         7A - C.Nghệ  
4     7A - C.Nghệ   7C - C.Nghệ 7C - C.Nghệ
5     7D - C.Nghệ   7D - C.Nghệ 7B - C.Nghệ
             
    Giáo viên Dũng      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8A - Hóa 9E - Vật lý    
2   8B - Hóa HOP 9A - Vật lý 9G - Hóa  
3 9H - Hóa 9E - Hóa 9H - Vật lý 8A - Hóa 8B - Hóa  
4 9E - Vật lý 9A - Vật lý   9E - Hóa 9H - Hóa  
5 9H - Vật lý 9G - Hóa        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7H - Vật lý          
2            
3            
4         7A - Vật lý  
5         7G - Vật lý  
             
    Giáo viên Hà.Hóa      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8E - Hóa 8C - Hóa 9A - Hóa 8E - Hóa  
2     HOP 9B - Hóa 8G - Hóa  
3 8D - Hóa 9D - Hóa HOP 9D - Hóa 8D - Hóa  
4 8C - Hóa 8G - Hóa 9B - Hóa   9A - Hóa  
5       9C - Hóa 9C - Hóa  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Chung      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   9D - Địa lý HOP      
3   9H - Địa lý HOP      
4 9C - Địa lý 9G - Địa lý        
5 9B - Địa lý 9E - Địa lý HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7B - Địa lý   7C - S.Hoạt  
2 6A1 - Địa lý   7C - Địa lý 6A4 - Địa lý    
3 7A - Địa lý 7A - Địa lý 6A3 - Địa lý      
4 7C - Địa lý     7B - Địa lý    
5 7C - Chào cờ          
             
    Giáo viên Duyên      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5     HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6A6 - Sinh vật 7B - Sinh vật 7E - Sinh vật
2 7H - Sinh vật   7E - Sinh vật 7H - Sinh vật 7A - Sinh vật 7G - Sinh vật
3 7D - Sinh vật   7D - Sinh vật   7C - Sinh vật 7C - Sinh vật
4     7G - Sinh vật 7A - Sinh vật 6A6 - Sinh vật 7B - Sinh vật
5            
             
    Giáo viên Trung      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8G - Địa lý     8B - Địa lý  
2     8B - Địa lý   8D - Địa lý  
3   9A - Địa lý     8E - Địa lý  
4   8D - Địa lý 8G - Địa lý      
5   8C - Địa lý 8E - Địa lý   8C - Địa lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A0 - Địa lý     7H - Địa lý  
2   6A2 - Địa lý     7D - Địa lý 7D - Địa lý
3         6A5 - Địa lý 6A6 - Địa lý
4           7H - Địa lý
5            
             
    Giáo viên M.Hà      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP   9G - Hoạ  
4 HOP   HOP   9E - Hoạ  
5 HOP   9H - Hoạ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Hoạ         6A2 - Hoạ
2 7B - Hoạ     7C - Hoạ   6A1 - Hoạ
3 6A3 - Hoạ     6A0 - Hoạ   6A5 - Hoạ
4           6A4 - Hoạ
5           6A6 - Hoạ
             
    Giáo viên H.Nhung      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         8A - Hoạ  
2       9C - Hoạ   8G - Hoạ
3 9A - Hoạ     8B - Hoạ 8C - Hoạ 8D - Hoạ
4         8E - Hoạ 9B - Hoạ
5         9D - Hoạ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7H - Hoạ
2           7E - Hoạ
3   7G - Hoạ        
4            
5   7D - Hoạ        
             
    Giáo viên Thư      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A4 - Nhạc   7D - Nhạc    
2   6A3 - Nhạc 6A6 - Nhạc 7E - Nhạc 7C - Nhạc  
3   6A2 - Nhạc 6A0 - Nhạc 7H - Nhạc 7B - Nhạc  
4   7A - Nhạc 6A5 - Nhạc 7G - Nhạc 6A1 - Nhạc  
5            
             
    Giáo viên T.Nga      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8A - Nhạc 8B - Nhạc 8E - Nhạc    
2   8G - Nhạc HOP      
3   8D - Nhạc HOP 8C - Nhạc    
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên L.Liên      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Vân      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   6A1 - T.Dục 6A5 - T.Dục     6A6 - T.Dục
3   6A4 - T.Dục 6A6 - T.Dục   6A0 - T.Dục 6A4 - T.Dục
4   6A5 - T.Dục 6A1 - T.Dục   6A3 - T.Dục 6A3 - T.Dục
5   6A2 - T.Dục 6A0 - T.Dục     6A2 - T.Dục
             
    Giáo viên Hưng      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           9H - T.Dục
2   9G - T.Dục     8A - T.Dục 8A - T.Dục
3 8B - T.Dục 8B - T.Dục     9E - T.Dục 9D - T.Dục
4 9G - T.Dục 9E - T.Dục     9D - T.Dục  
5         9H - T.Dục  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thịnh      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8C - T.Dục   9C - T.Dục 8D - T.Dục 9C - T.Dục
2   9B - T.Dục HOP 8C - T.Dục 8E - T.Dục 8D - T.Dục
3   8G - T.Dục HOP 9A - T.Dục 9A - T.Dục 9B - T.Dục
4   8E - T.Dục HOP     8G - T.Dục
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Dương      
    Có tác dụng từ ngày 05/03/2018    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5     HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7A - T.Dục     7C - T.Dục
2     7G - T.Dục     7B - T.Dục
3     7E - T.Dục   7H - T.Dục  
4   7E - T.Dục 7H - T.Dục 7D - T.Dục 7D - T.Dục  
5   7B - T.Dục 7C - T.Dục   7A - T.Dục 7G - T.Dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 09/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây