THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 04/05/2020

Chủ nhật - 03/05/2020 10:19
      Lớp 8A0    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Văn   Hóa  
2 Toán   T.Dục   Văn  
3 Sinh học   Vật lý   Nhạc  
4 C.Nghệ   N.Ngữ   Địa lý  
5            
             
      Lớp 8A0_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   Nhạc   Văn
2   Toán   Địa lý   Văn
3   Vật lý   T.Dục   N.Ngữ
4   Sinh học   Hóa   C.Nghệ
5            
             
      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn   N.Ngữ   Toán  
2 Văn   Địa lý   Hóa  
3 C.Nghệ   T.Dục   Vật lý  
4 Sinh học   Nhạc   Toán  
5            
             
      Lớp 8A1_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Văn   C.Nghệ   Toán
2   Văn   Sinh học   Toán
3   N.Ngữ   Vật lý   T.Dục
4   Hóa   Nhạc   Địa lý
5            
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa   N.Ngữ   Toán  
2 Sinh học   Văn   Toán  
3 Địa lý   Nhạc   C.Nghệ  
4 Văn   T.Dục   Vật lý  
5            
             
      Lớp 8A2_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   Văn   Nhạc
2   Toán   Văn   T.Dục
3   Hóa   Địa lý   C.Nghệ
4   Vật lý   Sinh học   N.Ngữ
5            
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý   Địa lý   Toán  
2 Sinh học   Nhạc   Toán  
3 Văn   N.Ngữ   T.Dục  
4 Văn   C.Nghệ   Hóa  
5            
             
      Lớp 8A3_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Văn   Vật lý   Toán
2   Văn   Địa lý   Toán
3   N.Ngữ   C.Nghệ   Nhạc
4   Hóa   Sinh học   T.Dục
5            
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Vật lý   Văn  
2 Toán   Sinh học   Văn  
3 N.Ngữ   C.Nghệ   Hóa  
4 Nhạc   T.Dục   Địa lý  
5            
             
      Lớp 8A4_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Địa lý   Toán   Văn
2   N.Ngữ   Toán   Văn
3   Vật lý   Hóa   T.Dục
4   Sinh học   C.Nghệ   Nhạc
5            
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ   Toán   T.Dục  
2 C.Nghệ   Toán   Văn  
3 Nhạc   Văn   Địa lý  
4 Hóa   Vật lý   Sinh học  
5            
             
      Lớp 8A5_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   C.Nghệ   Toán   Văn
2   Sinh học   Toán   Nhạc
3   Văn   T.Dục   Địa lý
4   Vật lý   N.Ngữ   Hóa
5            
             
      Lớp 8A6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn   Sinh học   Hóa  
2 Văn   C.Nghệ   Nhạc  
3 Vật lý   T.Dục   Toán  
4 N.Ngữ   Địa lý   Toán  
5            
             
      Lớp 8A6_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   N.Ngữ   C.Nghệ
2   Toán   Sinh học   Văn
3   Vật lý   Nhạc   Hóa
4   Địa lý   T.Dục   Văn
5            
             
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Toán C.Nghệ N.Ngữ Sinh học  
2 Văn Địa lý N.Ngữ Lịch sử GDCD  
3 Toán T.Dục Toán Hóa S.Hoạt  
4 Vật lý Hoạ Văn      
5            
             
      Lớp 9A_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa lý T.Dục Văn C.Nghệ  
2 Toán Hoạ GDCD N.Ngữ Sinh học  
3 Văn Toán N.Ngữ Văn Vật lý  
4 Hóa Lịch sử SH2      
5            
             
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ Vật lý N.Ngữ Sinh học S.Hoạt  
2 Toán T.Dục Hóa Văn Địa lý  
3 Toán GDCD Toán Văn Hoạ  
4 Lịch sử N.Ngữ Văn      
5            
             
      Lớp 9B_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán T.Dục Văn N.Ngữ Vật lý  
2 N.Ngữ GDCD Văn Sinh học Hoạ  
3 Văn Địa lý Lịch sử Hóa SH2  
4 Toán C.Nghệ Toán      
5            
             
      Lớp 9C    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn GDCD Hóa S.Hoạt Sinh học  
2 Văn Văn N.Ngữ N.Ngữ Toán  
3 Vật lý C.Nghệ Toán Địa lý Toán  
4 Hoạ T.Dục Lịch sử      
5            
             
      Lớp 9C_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Vật lý GDCD Sinh học Toán  
2 Lịch sử Địa lý Hóa Toán C.Nghệ  
3 Văn N.Ngữ SH2 Hoạ T.Dục  
4 Văn Văn Toán      
5            
             
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Toán Hóa C.Nghệ Văn  
2 Văn Toán Hoạ T.Dục Địa lý  
3 Lịch sử Sinh học Vật lý N.Ngữ S.Hoạt  
4 N.Ngữ GDCD Toán      
5            
             
      Lớp 9D_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa Văn Toán Sinh học T.Dục  
2 N.Ngữ N.Ngữ Toán GDCD Vật lý  
3 Văn Toán Hoạ Lịch sử Địa lý  
4 Văn C.Nghệ SH2      
5            
             
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử C.Nghệ Văn S.Hoạt Văn  
2 Địa lý Sinh học Toán N.Ngữ Văn  
3 Hoạ T.Dục Toán Vật lý N.Ngữ  
4 GDCD Toán Hóa      
5            
             
      Lớp 9E_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn Hoạ Toán Toán N.Ngữ  
2 Lịch sử Hóa N.Ngữ Toán T.Dục  
3 GDCD Vật lý Địa lý Sinh học Văn  
4 Văn C.Nghệ SH2      
5            
             
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán N.Ngữ GDCD N.Ngữ Địa lý  
2 Toán C.Nghệ Vật lý Hoạ Lịch sử  
3 Hóa Sinh học Toán S.Hoạt Văn  
4 Văn T.Dục Văn      
5            
             
      Lớp 9G_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Văn T.Dục Hóa SH2  
2 GDCD Văn N.Ngữ C.Nghệ Vật lý  
3 Toán Địa lý Văn N.Ngữ Lịch sử  
4 Toán Hoạ Toán      
5            
             
      Lớp 9H    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn Hoạ Lịch sử Văn  
2 Toán Văn Địa lý T.Dục S.Hoạt  
3 Hóa C.Nghệ Vật lý GDCD Sinh học  
4 N.Ngữ Toán N.Ngữ      
5            
             
      Lớp 9H_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Hóa Lịch sử Hoạ Địa lý  
2 Vật lý T.Dục GDCD N.Ngữ Sinh học  
3 Toán Toán Văn C.Nghệ Toán  
4 SH2 Văn Văn      
5            
             
      Lớp 6A0    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   Văn   Địa lý
2   Toán   N.Ngữ   T.Dục
3   Tin học   Văn   Lịch sử
4   C.Nghệ   Sinh học    
5            
             
      Lớp 6A0_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   C.Nghệ   N.Ngữ   Sinh học
2   Văn   T.Dục   Toán
3   Văn   Lịch sử   Tin học
4   Toán   Địa lý    
5            
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   C.Nghệ   Lịch sử
2   N.Ngữ   Văn   Tin học
3   Sinh học   Địa lý   Toán
4   T.Dục   Văn    
5            
             
      Lớp 6A1_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Lịch sử   T.Dục   Văn
2   Sinh học   Toán   Văn
3   Tin học   N.Ngữ   Địa lý
4   C.Nghệ   Toán    
5            
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Văn   C.Nghệ   Lịch sử
2   Văn   T.Dục   Toán
3   Địa lý   Tin học   N.Ngữ
4   Sinh học   Toán    
5            
             
      Lớp 6A2_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Sinh học   Văn   Toán
2   Lịch sử   Văn   N.Ngữ
3   T.Dục   Toán   C.Nghệ
4   Tin học   Địa lý    
5            
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   Văn   Tin học
2   Toán   Văn   Địa lý
3   Lịch sử   T.Dục   N.Ngữ
4   C.Nghệ   Sinh học    
5            
             
      Lớp 6A3_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   N.Ngữ   Tin học   Toán
2   T.Dục   Sinh học   Toán
3   C.Nghệ   Văn   Địa lý
4   Văn   Lịch sử    
5            
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Văn   Toán   T.Dục
2   Toán   N.Ngữ   Lịch sử
3   Văn   Sinh học   C.Nghệ
4   Địa lý        
5            
             
      Lớp 6A4_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   T.Dục   Văn   Toán
2   Lịch sử   Văn   Sinh học
3   C.Nghệ   Toán   N.Ngữ
4   Địa lý        
5            
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   Văn   Địa lý
2   Toán   C.Nghệ   Văn
3   N.Ngữ   T.Dục   Sinh học
4   Lịch sử        
5            
             
      Lớp 6A5_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Lịch sử   Sinh học   Toán
2   N.Ngữ   Địa lý   Toán
3   C.Nghệ   Văn   T.Dục
4   Văn        
5            
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán   Địa lý   Sinh học
2   N.Ngữ   Văn   Văn
3   Lịch sử   C.Nghệ   Tin học
4   Toán   T.Dục    
5            
             
      Lớp 6A6_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   N.Ngữ   Sinh học   Toán
2   C.Nghệ   Lịch sử   Toán
3   Tin học   Văn   Địa lý
4   Văn   T.Dục    
5            
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   C.Nghệ   Toán   N.Ngữ
2   T.Dục   Toán   Lịch sử
3   Văn   Sinh học   Tin học
4   Văn   Địa lý    
5            
             
      Lớp 6A7_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Văn   Lịch sử   C.Nghệ
2   Văn   N.Ngữ   Địa lý
3   T.Dục   Toán   Sinh học
4   Tin học   Toán    
5            
             
      Lớp 7A0    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn   Toán   Vật lý  
2 Toán   Văn   N.Ngữ  
3 C.Nghệ   GDCD   Nhạc  
4 T.Dục   Sinh học   Tin học  
5            
             
      Lớp 7A0_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ   GDCD   Văn  
2 C.Nghệ   Vật lý   Văn  
3 Toán   Nhạc   Tin học  
4 T.Dục   Sinh học   Toán  
5            
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc   N.Ngữ   C.Nghệ  
2 T.Dục   Văn   Vật lý  
3 GDCD   Văn   Toán  
4 Tin học   Sinh học   Toán  
5            
             
      Lớp 7A1_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Vật lý   Văn  
2 Tin học   T.Dục   Văn  
3 Toán   Nhạc   C.Nghệ  
4 Sinh học   N.Ngữ   GDCD  
5            
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học   T.Dục   Toán  
2 Nhạc   Văn   Toán  
3 N.Ngữ   Văn   Vật lý  
4 GDCD   C.Nghệ   Sinh học  
5            
             
      Lớp 7A2_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn   C.Nghệ   GDCD  
2 Văn   Toán   N.Ngữ  
3 T.Dục   Sinh học   Toán  
4 Vật lý   Nhạc   Tin học  
5            
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Văn   N.Ngữ  
2 Toán   C.Nghệ   GDCD  
3 Nhạc   T.Dục   Tin học  
4 Văn   Vật lý   Sinh học  
5            
             
      Lớp 7A3_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học   Toán   Văn  
2 GDCD   Toán   Văn  
3 Vật lý   C.Nghệ   Nhạc  
4 N.Ngữ   T.Dục   Tin học  
5            
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn   Toán   T.Dục  
2 Sinh học   Vật lý   C.Nghệ  
3 Văn   Toán   GDCD  
4 N.Ngữ   Nhạc      
5            
             
      Lớp 7A4_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD   Sinh học   Toán  
2 Vật lý   C.Nghệ   Nhạc  
3 N.Ngữ   Văn   T.Dục  
4 Toán   Văn      
5            
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn   Toán   N.Ngữ  
2 Văn   Toán   Tin học  
3 Sinh học   C.Nghệ   Vật lý  
4 Nhạc   T.Dục   GDCD  
5            
             
      Lớp 7A5_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học   C.Nghệ   Tin học  
2 Toán   T.Dục   Toán  
3 Văn   Vật lý   N.Ngữ  
4 Văn   GDCD   Nhạc  
5            
             
      Lớp 7A6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán   Nhạc   Văn  
2 Toán   GDCD   Văn  
3 T.Dục   Tin học   N.Ngữ  
4 C.Nghệ   Vật lý   Sinh học  
5            
             
      Lớp 7A6_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý   Toán   Sinh học  
2 N.Ngữ   Tin học   Nhạc  
3 C.Nghệ   Toán   Văn  
4 T.Dục   GDCD   Văn  
5            
             
      Lớp 7A7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD   Tin học   Toán  
2 N.Ngữ   Nhạc   Toán  
3 Vật lý   Văn   Sinh học  
4 C.Nghệ   Văn   T.Dục  
5            
             
      Lớp 7A7_2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ   Văn   Nhạc  
2 GDCD   Văn   T.Dục  
3 N.Ngữ   Sinh học   Toán  
4 Vật lý   Tin học   Toán  
5            

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 09/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây