THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 05/03/2018

Thứ tư - 09/08/2017 21:40
KHỐI SÁNG:
Ngày Tiết 8A 8B 8C 8D 8E 8G 9A 9B 9C 9D 9E 9G 9H
Thứ 2 1 ChCờ - NgNgọc ChCờ - HươngB ChCờ - N.Lan ChCờ - L.Nhung ChCờ - Ngư ChCờ - Cường ChCờ - H.Thu ChCờ - Quân ChCờ - Thảo ChCờ - BíchB ChCờ - HươngA ChCờ - Thủy ChCờ - Thúy
2 Văn - NgNgọc Toán - HươngB Toán - N.Lan Toán - L.Nhung Anh - Ngư Toán - Cường Văn - H.Thu Văn - Quân Toán - Thảo Toán - BíchB Toán - HươngA Văn - Thủy Văn - Thúy
3 SH - NgNgọc TD - Hưng Anh - MaiC Hóa - Hà.Hóa Văn - H.Thu CN - T.Dung Hoạ - H.Nhung GDCD - Quân CN - Thảo Lý - BíchB TCT - HươngA Toán - Cường Hóa - Dũng
4 Văn - NgNgọc Anh - MaiC Hóa - Hà.Hóa TCA - H.Hà Toán - L.Nhung Toán - Cường Văn - H.Thu Văn - Quân Địa - Chung TCT - BíchB Lý - Dũng TD - Hưng Anh - Tần
5 Toán - HuongD TCV - NgLý Sinh - H.Huyền Anh - H.Hà Toán - L.Nhung Văn - Quân Toán - BíchA Địa - Chung Lý - BíchB CN - T.Dung Văn - P.Dung TCT - Cường Lý - Dũng
Thứ 3 1 Nhạc - T.Nga Sử - Hưởng TD - Thịnh TCV - NgLý Hóa - Hà.Hóa Địa - Trung Toán - BíchA Toán - Liên Toán - Thảo Toán - BíchB Toán - HươngA Toán - Cường Toán - L.Nhung
2 Sử - Hưởng Hóa - Dũng TCV - NgLý Sinh - H.Huyền Văn - H.Thu Nhạc - T.Nga Sinh - Đ.Phương TD - Thịnh Anh - Ngư Địa - Chung Văn - P.Dung TD - Hưng Sử - Tr.Phương
3 TCV - NgLý TD - Hưng Văn - Thúy Nhạc - T.Nga TCV - H.Thu TD - Thịnh Địa - Trung Sinh - Đ.Phương Sử - NgNgọc Hóa - Hà.Hóa Hóa - Dũng Sinh - H.Huyền Địa - Chung
4 Sinh - H.Huyền Văn - Thanh Sử - Hưởng Địa - Trung TD - Thịnh Hóa - Hà.Hóa Lý - Dũng Sử - NgNgọc Lý - BíchB Văn - T.Huyền TD - Hưng Địa - Chung Văn - Thúy
5 Địa - P.Dung Sinh - H.Huyền Địa - Trung Sử - Hưởng Anh - Ngư Sinh - Đ.Phương Văn - H.Thu TCV - V.Anh Văn - Thanh Văn - T.Huyền Địa - Chung Hóa - Dũng Anh - Tần
Thứ 4 1 Hóa - Dũng Nhạc - T.Nga Hóa - Hà.Hóa Toán - L.Nhung TCA - ThưB Lý - Huyền Văn - H.Thu Văn - Quân Văn - Thanh Văn - T.Huyền Văn - P.Dung Văn - Thủy Văn - Thúy
2 Lý - Huyền Địa - Trung GDCD - NgọcA CN - T.Dung Toán - L.Nhung Sử - Tr.Phương Văn - H.Thu Văn - Quân Văn - Thanh Văn - T.Huyền Văn - P.Dung Văn - Thủy Văn - Thúy
3 Anh - ThưB Văn - Thanh CN - T.Dung Văn - NgọcA Sử - Tr.Phương Văn - Quân TCV - H.Thu Lý - Huyền TCT - L.Nhung Lý - BíchB Sinh - H.Huyền GDCD - Thủy Lý - Dũng
4 CN - T.Dung GDCD - NgọcA Toán - N.Lan Sinh - H.Huyền Lý - Huyền Địa - Trung Anh - ThưB Hóa - Hà.Hóa GDCD - Quân Sử - Tr.Phương TCV - P.Dung Lý - BíchB Toán - L.Nhung
5 Địa - P.Dung CN - T.Dung TCA - ThưB Anh - H.Hà Địa - Trung Anh - TrLan GDCD - Quân Toán - Liên TCV - V.Anh Toán - BíchB Anh - MaiC Sử - Tr.Phương Hoạ - M.Hà
Thứ 5 1 Văn - NgNgọc Sinh - H.Huyền Toán - N.Lan Toán - L.Nhung Nhạc - T.Nga Toán - Cường Hóa - Hà.Hóa Văn - Quân TD - Thịnh Anh - MaiC Lý - Dũng CN - T.Dung Sử - Tr.Phương
2 Văn - NgNgọc Toán - HươngB TD - Thịnh Toán - L.Nhung GDCD - NgọcA Toán - Cường Lý - Dũng Hóa - Hà.Hóa Hoạ - H.Nhung GDCD - Quân Anh - MaiC Sử - Tr.Phương CN - T.Dung
3 Hóa - Dũng Hoạ - H.Nhung Nhạc - T.Nga Văn - NgọcA CN - T.Dung Văn - Quân TD - Thịnh Sử - NgNgọc Văn - Thanh Hóa - Hà.Hóa Sử - Tr.Phương Toán - Cường Sinh - H.Huyền
4 TCA - ThưB Văn - Thanh Văn - Thúy Văn - NgọcA Văn - H.Thu Văn - Quân Sử - Tr.Phương TCT - Liên Sử - NgNgọc Sinh - H.Huyền Hóa - Dũng Toán - Cường Toán - L.Nhung
5 Toán - HuongD Văn - Thanh Văn - Thúy Anh - H.Hà Văn - H.Thu GDCD - NgọcA CN - BíchA Toán - Liên Hóa - Hà.Hóa Sử - Tr.Phương Sinh - H.Huyền Văn - Thủy GDCD - Quân
Thứ 6 1 Hoạ - H.Nhung Địa - Trung Anh - MaiC TD - Thịnh Hóa - Hà.Hóa TCV - T.Huyền Sử - Tr.Phương CN - Thảo Văn - Thanh Sinh - H.Huyền Văn - P.Dung Lý - BíchB Văn - Thúy
2 TD - Hưng Lý - Huyền Sinh - H.Huyền Địa - Trung TD - Thịnh Hóa - Hà.Hóa Sinh - Đ.Phương Anh - MaiC Toán - Thảo Toán - BíchB Sử - Tr.Phương Hóa - Dũng TCV - Thúy
3 Anh - ThưB Hóa - Dũng Hoạ - H.Nhung Hóa - Hà.Hóa Địa - Trung Anh - TrLan TD - Thịnh Lý - Huyền Sinh - Đ.Phương Anh - MaiC TD - Hưng Hoạ - M.Hà Sinh - H.Huyền
4 Sinh - H.Huyền Anh - MaiC Lý - Huyền GDCD - NgọcA Hoạ - H.Nhung Sinh - Đ.Phương Hóa - Hà.Hóa SH - Quân Anh - Ngư TD - Hưng Hoạ - M.Hà Anh - ThưB Hóa - Dũng
5 GDCD - NgọcA TCA - MaiC Địa - Trung Lý - Huyền Sinh - Đ.Phương TCA - TrLan Anh - ThưB Toán - Liên Hóa - Hà.Hóa Hoạ - H.Nhung GDCD - Quân Sinh - H.Huyền TD - Hưng
Thứ 7 1 Anh - ThưB Anh - MaiC Toán - N.Lan SH - L.Nhung SH - Ngư SH - Cường Toán - BíchA Sinh - Đ.Phương TD - Thịnh TCV - T.Huyền Toán - HươngA TCV - V.Anh TD - Hưng
2 TD - Hưng Toán - HươngB Văn - Thúy TD - Thịnh Anh - Ngư Hoạ - H.Nhung TCT - BíchA Anh - MaiC Sinh - Đ.Phương Văn - T.Huyền Toán - HươngA Văn - Thủy TCT - L.Nhung
3 Toán - HuongD Toán - HươngB SH - N.Lan Hoạ - H.Nhung Toán - L.Nhung Anh - TrLan Toán - BíchA TD - Thịnh Toán - Thảo TD - Hưng SH - HươngA SH - Thủy SH - Thúy
4 Toán - HuongD SH - HươngB Anh - MaiC Văn - NgọcA Sinh - Đ.Phương TD - Thịnh SH - H.Thu Hoạ - H.Nhung SH - Thảo SH - BíchB CN - BíchA Anh - ThưB Toán - L.Nhung
5                          

KHỐI CHIỀU:
Ngày Tiết 6A0 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A 7B 7C 7D 7E 7G 7H
Thứ 2 1 Lý - Huyền Tin - HươngB GDCD - Quân SH - Thanh Tin - N.Lan Tin - HuongD Anh - Ngư Hoạ - M.Hà Anh - H.Hà Văn - Thúy Tin - L.Nhung Toán - BíchB Sử - Hưởng Lý - Dũng
2 Văn - V.Anh Địa - Chung Văn - GiangV Anh - Ngư GDCD - NgọcA Sinh - Đ.Thu Toán - Giang Tin - Liên Hoạ - M.Hà Toán - HươngB Toán - BíchA Sử - Hưởng Địa - P.Dung Sinh - Duyên
3 Toán - BíchA Lý - Huyền Tin - HươngB Hoạ - M.Hà Toán - T.Dung Toán - HuongD Toán - Giang Địa - Chung Văn - NgLý Sử - Hưởng Sinh - Duyên Địa - P.Dung Anh - Ngư CN - Đ.Thu
4 Toán - BíchA Văn - NgLý Anh - Tần Văn - Thanh Toán - T.Dung Anh - MaiC Văn - NgọcA Toán - Liên Toán - Giang Địa - Chung Văn - T.Huyền Văn - P.Dung Toán - HuongD Văn - V.Anh
5 ChCờ - BíchA ChCờ - NgLý ChCờ - Tần ChCờ - Thanh ChCờ - T.Dung ChCờ - MaiC ChCờ - NgọcA ChCờ - Liên ChCờ - Giang ChCờ - Chung ChCờ - T.Huyền ChCờ - P.Dung ChCờ - HuongD ChCờ - V.Anh
Thứ 3 1 Địa - Trung Anh - ThưB Toán - Cường Sinh - Đ.Thu Nhạc - Thư Văn - Hồng GDCD - Quân Văn - NgNgọc Văn - NgLý Văn - Thúy Sử - Hưởng Văn - P.Dung Văn - Thủy Anh - H.Hà
2 Anh - Tần TD - Vân Địa - Trung Nhạc - Thư Sinh - Đ.Thu Sử - Hưởng Văn - NgọcA Văn - NgNgọc Văn - NgLý Văn - Thúy Văn - T.Huyền Văn - P.Dung Văn - Thủy Văn - V.Anh
3 GDCD - NgọcA CN - HươngA Nhạc - Thư Lý - Huyền TD - Vân Toán - HuongD Anh - Ngư Địa - Chung GDCD - Thủy Sử - Hưởng Văn - T.Huyền CN - Đ.Thu Hoạ - H.Nhung Văn - V.Anh
4 Tin - N.Lan Toán - HươngA Sinh - Đ.Thu GDCD - NgọcA Anh - ThưB TD - Vân Sử - Hưởng Nhạc - Thư Sử - NgNgọc Lý - Huyền Anh - Tần TD - Dương Toán - HuongD Toán - Yến
5 CN - HươngA Sinh - Đ.Thu TD - Vân Anh - Ngư Sử - Hưởng GDCD - NgọcA Lý - Huyền Sử - NgNgọc TD - Dương Anh - TrLan Hoạ - H.Nhung Anh - ThưB Toán - HuongD Tin - N.Lan
Thứ 4 1 Toán - BíchA Toán - HươngA Toán - Cường Sử - Tr.Phương Toán - T.Dung Toán - HuongD Toán - Giang TD - Dương Địa - Chung Văn - Thúy Tin - L.Nhung Văn - P.Dung Tin - N.Lan Toán - Yến
2 Sử - Tr.Phương Toán - HươngA Anh - Tần Anh - Ngư Sinh - Đ.Thu TD - Vân Nhạc - Thư Sử - NgNgọc Tin - Giang Địa - Chung Toán - BíchA Sinh - Duyên TD - Dương Toán - Yến
3 Nhạc - Thư Sinh - Đ.Thu Sử - Tr.Phương Địa - Chung CN - T.Dung CN - Thảo TD - Vân Anh - ThưB Sử - NgNgọc Toán - HươngB Sinh - Duyên TD - Dương Anh - Ngư Tin - N.Lan
4 Sinh - Đ.Thu TD - Vân CN - HươngA CN - Thảo Toán - T.Dung Nhạc - Thư Toán - Giang CN - Đ.Phương Anh - H.Hà Toán - HươngB Anh - Tần Tin - N.Lan Sinh - Duyên TD - Dương
5 TD - Vân Sử - Tr.Phương Văn - GiangV Toán - Liên Tin - N.Lan Anh - MaiC CN - Thảo Văn - NgNgọc Toán - Giang TD - Dương CN - Đ.Phương Anh - ThưB CN - Đ.Thu Anh - H.Hà
Thứ 5 1 Sinh - Đ.Thu GDCD - Quân Toán - Cường CN - Thảo Anh - ThưB Văn - Hồng Sinh - Duyên Toán - Liên Toán - Giang Toán - HươngB Nhạc - Thư Toán - BíchB Văn - Thủy Toán - Yến
2 Tin - N.Lan Tin - HươngB Toán - Cường Sinh - Đ.Thu Địa - Chung Lý - Huyền CN - Thảo GDCD - Thủy Văn - NgLý Hoạ - M.Hà Toán - BíchA Nhạc - Thư Toán - HuongD Sinh - Duyên
3 Hoạ - M.Hà Văn - NgLý Sinh - Đ.Thu Tin - HươngB Văn - Linh CN - Thảo Tin - Giang Toán - Liên Anh - H.Hà GDCD - Thủy Toán - BíchA Lý - Huyền Tin - N.Lan Nhạc - Thư
4               Sinh - Duyên Địa - Chung Tin - Giang TD - Dương Tin - N.Lan Nhạc - Thư Anh - H.Hà
5                            
Thứ 6 1 Văn - V.Anh Văn - NgLý Văn - GiangV Văn - Thanh Văn - Linh Văn - Hồng Văn - NgọcA Anh - ThưB Sinh - Duyên SH - Chung Lý - Huyền CN - Đ.Thu Văn - Thủy Địa - Trung
2 Văn - V.Anh Văn - NgLý Văn - GiangV Toán - Liên Văn - Linh Văn - Hồng Văn - NgọcA Sinh - Duyên CN - Đ.Phương Nhạc - Thư Địa - Trung GDCD - Thủy Anh - Ngư CN - Đ.Thu
3 TD - Vân Anh - ThưB Anh - Tần Toán - Liên Lý - Huyền Địa - Trung Anh - Ngư CN - Đ.Phương Nhạc - Thư Sinh - Duyên GDCD - Thủy Toán - BíchB CN - Đ.Thu TD - Dương
4 Anh - Tần Nhạc - Thư Lý - Huyền TD - Vân Anh - ThưB Sinh - Đ.Thu Sinh - Duyên Lý - Dũng Tin - Giang CN - Đ.Phương TD - Dương Toán - BíchB Sử - Hưởng GDCD - Thủy
5               TD - Dương Lý - Huyền Anh - TrLan CN - Đ.Phương Anh - ThưB Lý - Dũng Sử - Hưởng
Thứ 7 1 Văn - V.Anh SH - NgLý Hoạ - M.Hà Văn - Thanh CN - T.Dung Tin - HuongD SH - NgọcA Văn - NgNgọc SH - Giang TD - Dương Anh - Tần Sinh - Duyên GDCD - Quân Hoạ - H.Nhung
2 CN - HươngA Hoạ - M.Hà Tin - HươngB Văn - Thanh SH - T.Dung Toán - HuongD TD - Vân Toán - Liên TD - Dương Tin - Giang Địa - Trung Hoạ - H.Nhung Sinh - Duyên SH - V.Anh
3 Anh - Tần Anh - ThưB CN - HươngA Tin - HươngB TD - Vân Hoạ - M.Hà Địa - Trung SH - Liên Toán - Giang Sinh - Duyên Sử - Hưởng SH - P.Dung SH - HuongD Văn - V.Anh
4 Toán - BíchA Toán - HươngA SH - Tần TD - Vân Hoạ - M.Hà Anh - MaiC Tin - Giang Tin - Liên Sinh - Duyên CN - Đ.Phương Văn - T.Huyền Sử - Hưởng Địa - P.Dung Địa - Trung
5 SH - BíchA CN - HươngA TD - Vân Toán - Liên Văn - Linh SH - MaiC Hoạ - M.Hà Anh - ThưB CN - Đ.Phương Anh - TrLan SH - T.Huyền Địa - P.Dung TD - Dương Sử - Hưởng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây