THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 11/05/2020

Thứ bảy - 09/05/2020 12:47
THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 11/05/2020
      Lớp 8A0    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán C.Nghệ Địa lý Hóa T.Dục
2 Văn Toán Hoạ GDCD Toán Văn
3 Sinh vật Địa lý Nhạc Văn N.Ngữ S.Hoạt
4 Hóa T.Dục Lịch sử Văn Sinh vật Vật lý
5 Toán C.Nghệ N.Ngữ N.Ngữ    
             
      Lớp 8A1    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Toán Văn Nhạc S.Hoạt
2 Văn Hóa N.Ngữ T.Dục N.Ngữ Toán
3 N.Ngữ T.Dục Địa lý C.Nghệ Hoạ C.Nghệ
4 Văn Sinh vật Vật lý Văn Hóa Toán
5 GDCD Địa lý Lịch sử Sinh vật    
             
      Lớp 8A2    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ C.Nghệ Toán Toán N.Ngữ Vật lý
2 Văn T.Dục Hóa Toán Sinh vật Văn
3 Văn Hóa GDCD Văn Nhạc S.Hoạt
4 Lịch sử N.Ngữ C.Nghệ N.Ngữ T.Dục Hoạ
5 Sinh vật Toán Địa lý Địa lý    
             
      Lớp 8A3    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Lịch sử N.Ngữ T.Dục Hoạ
2 Văn N.Ngữ Sinh vật T.Dục N.Ngữ C.Nghệ
3 Toán Địa lý Vật lý Văn C.Nghệ Văn
4 Toán Nhạc GDCD Văn Hóa S.Hoạt
5 Hóa Sinh vật Địa lý Toán    
             
      Lớp 8A4    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán T.Dục Toán Địa lý C.Nghệ
2 Vật lý C.Nghệ Toán N.Ngữ Hoạ T.Dục
3 Văn Nhạc Lịch sử Sinh vật Sinh vật Địa lý
4 Hóa N.Ngữ GDCD Văn N.Ngữ S.Hoạt
5 Văn Hóa Toán Văn    
             
      Lớp 8A5    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Nhạc Sinh vật N.Ngữ S.Hoạt
2 N.Ngữ Hóa T.Dục Lịch sử Địa lý Hoạ
3 Văn T.Dục Vật lý Văn Hóa Toán
4 Toán Sinh vật N.Ngữ Văn C.Nghệ Địa lý
5 Toán Văn C.Nghệ GDCD    
             
      Lớp 8A6    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sinh vật Lịch sử Hoạ S.Hoạt
2 Văn T.Dục Nhạc Vật lý Hóa Toán
3 GDCD Sinh vật Toán Văn Địa lý T.Dục
4 Văn Địa lý Toán Văn N.Ngữ C.Nghệ
5 N.Ngữ N.Ngữ Hóa C.Nghệ    
             
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ T.Dục Văn Toán C.Nghệ Hóa
2 Toán Lịch sử Địa lý Toán Sinh vật N.Ngữ
3 TC Văn Sinh vật Lịch sử S.Hoạt Vật lý Văn
4 N.Ngữ Hoạ T.Dục Vật lý N.Ngữ Văn
5 Văn TC Toán GDCD Văn Hóa Toán
             
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Sinh vật Văn Toán Văn Địa lý
2 Toán TC Toán Văn TC Văn Văn Vật lý
3 Toán Hoạ T.Dục Văn Sinh vật Toán
4 N.Ngữ Lịch sử N.Ngữ C.Nghệ N.Ngữ T.Dục
5 Hóa Hóa Vật lý GDCD Lịch sử S.Hoạt
             
      Lớp 9C    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Hoạ GDCD Hóa TC Toán
2 Địa lý Toán TC Văn Sinh vật Vật lý S.Hoạt
3 Lịch sử Văn Văn T.Dục T.Dục Vật lý
4 Văn Hóa Văn Toán Lịch sử Sinh vật
5 N.Ngữ Văn N.Ngữ Toán N.Ngữ C.Nghệ
             
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ TC Toán Văn Toán Lịch sử Vật lý
2 Văn Toán Văn C.Nghệ T.Dục T.Dục
3 Vật lý Hóa GDCD Toán N.Ngữ N.Ngữ
4 Sinh vật Văn Địa lý Sinh vật Hoạ Văn
5 TC Văn Lịch sử N.Ngữ Hóa Toán S.Hoạt
             
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ T.Dục Văn Toán Toán Vật lý
2 Văn Sinh vật Văn Toán TC Toán Toán
3 Hóa Lịch sử C.Nghệ N.Ngữ Sinh vật Địa lý
4 Vật lý Văn Lịch sử T.Dục N.Ngữ TC Văn
5 Văn N.Ngữ GDCD Hóa Hoạ S.Hoạt
             
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa Hóa Toán Văn T.Dục
2 Toán Sinh vật Lịch sử Toán Văn Vật lý
3 N.Ngữ Lịch sử C.Nghệ Văn Vật lý TC Toán
4 Văn T.Dục TC Văn Văn Sinh vật Toán
5 Hoạ N.Ngữ Địa lý GDCD N.Ngữ S.Hoạt
             
      Lớp 9H    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Lịch sử Văn T.Dục TC Toán Văn
2 Toán Toán Văn TC Văn Sinh vật Sinh vật
3 Văn N.Ngữ Toán T.Dục N.Ngữ Hóa
4 N.Ngữ Vật lý C.Nghệ GDCD Địa lý Văn
5 Lịch sử Toán Hoạ Hóa Vật lý S.Hoạt
             
      Lớp 6A0    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoạ Toán Sinh vật Toán Văn S.Hoạt
2 N.Ngữ Nhạc Địa lý Tin học Văn T.Dục
3 Văn Toán N.Ngữ GDCD Lịch sử N.Ngữ
4 Văn Sinh vật C.Nghệ   C.Nghệ Tin học
5 Chào cờ T.Dục Vật lý     Toán
             
      Lớp 6A1    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Nhạc Văn N.Ngữ N.Ngữ Toán
2 GDCD C.Nghệ Sinh vật Tin học Văn Hoạ
3 Văn T.Dục Văn Toán Địa lý T.Dục
4 Toán Tin học Vật lý   Sinh vật S.Hoạt
5 Chào cờ Toán C.Nghệ     Lịch sử
             
      Lớp 6A2    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Vật lý N.Ngữ Tin học Văn S.Hoạt
2 Toán T.Dục Nhạc C.Nghệ Văn T.Dục
3 C.Nghệ Văn Sinh vật N.Ngữ Sinh vật Tin học
4 Toán N.Ngữ Toán   Toán Lịch sử
5 Chào cờ Văn Địa lý     Hoạ
             
      Lớp 6A3    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ Sinh vật Văn Toán Sinh vật Toán
2 Tin học Văn GDCD N.Ngữ Văn S.Hoạt
3 Văn Tin học Nhạc C.Nghệ Lịch sử Toán
4 Toán T.Dục Địa lý   N.Ngữ Hoạ
5 Chào cờ Vật lý T.Dục     N.Ngữ
             
      Lớp 6A4    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Vật lý N.Ngữ Toán Toán Văn
2 Nhạc T.Dục Lịch sử Toán Toán S.Hoạt
3 GDCD N.Ngữ C.Nghệ C.Nghệ Văn Hoạ
4 Văn Địa lý T.Dục   Văn  
5 Chào cờ Sinh vật Sinh vật      
             
      Lớp 6A5    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Văn C.Nghệ Nhạc Văn Vật lý Toán
2 N.Ngữ N.Ngữ Lịch sử Văn N.Ngữ S.Hoạt
3 Hoạ Sinh vật C.Nghệ Địa lý Văn Toán
4 Toán   Sinh vật T.Dục Toán  
5 Chào cờ   T.Dục GDCD    
             
      Lớp 6A6    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học N.Ngữ Toán GDCD N.Ngữ S.Hoạt
2 Hoạ Sinh vật Địa lý Toán Văn Sinh vật
3 Nhạc C.Nghệ Tin học T.Dục Văn Toán
4 N.Ngữ Vật lý C.Nghệ   Lịch sử T.Dục
5 Chào cờ Văn Toán     Văn
             
      Lớp 6A7    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa lý Sinh vật Nhạc Văn Hoạ
2 Văn Lịch sử N.Ngữ Toán Văn GDCD
3 N.Ngữ Vật lý Toán C.Nghệ Sinh vật S.Hoạt
4 Toán T.Dục C.Nghệ   N.Ngữ Văn
5 Chào cờ Tin học Tin học     T.Dục
             
      Lớp 7A0    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn Toán Địa lý Toán S.Hoạt
2 C.Nghệ Văn Văn Tin học Nhạc Toán
3 N.Ngữ Địa lý GDCD Hoạ Toán Vật lý
4 Văn N.Ngữ N.Ngữ   Sinh vật Lịch sử
5 Chào cờ Lịch sử T.Dục   T.Dục Sinh vật
             
      Lớp 7A1    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Văn Toán Tin học Lịch sử Tin học
2 Địa lý Văn Toán Sinh vật Nhạc S.Hoạt
3 Văn Lịch sử N.Ngữ N.Ngữ Toán T.Dục
4 Văn Sinh vật C.Nghệ   T.Dục Địa lý
5 Chào cờ N.Ngữ Hoạ   GDCD Vật lý
             
      Lớp 7A2    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Văn N.Ngữ Văn Sinh vật S.Hoạt
2 C.Nghệ Văn Toán Hoạ GDCD Lịch sử
3 Toán Nhạc T.Dục Tin học Văn Địa lý
4 Toán Vật lý Tin học   Toán Sinh vật
5 Chào cờ N.Ngữ Địa lý   Lịch sử T.Dục
             
      Lớp 7A3    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Nhạc N.Ngữ Toán Hoạ GDCD Toán
2 N.Ngữ Văn N.Ngữ T.Dục Lịch sử Tin học
3 Địa lý Văn Địa lý Sinh vật Toán Văn
4 Văn Lịch sử T.Dục   Toán Vật lý
5 Chào cờ Sinh vật C.Nghệ   Tin học S.Hoạt
             
      Lớp 7A4    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Văn Toán N.Ngữ Nhạc C.Nghệ
2 Văn Văn Sinh vật GDCD Sinh vật S.Hoạt
3 Văn Vật lý Toán T.Dục N.Ngữ Toán
4 Toán Địa lý Địa lý     T.Dục
5 Chào cờ Lịch sử Lịch sử     Hoạ
             
      Lớp 7A5    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Văn Văn Tin học Tin học Hoạ
2 C.Nghệ Văn T.Dục Sinh vật Toán Vật lý
3 Sinh vật Lịch sử Toán N.Ngữ N.Ngữ S.Hoạt
4 Lịch sử Nhạc Văn   GDCD N.Ngữ
5 Chào cờ T.Dục Toán   Toán Địa lý
             
      Lớp 7A6    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Lịch sử Toán C.Nghệ Toán T.Dục
2 Sinh vật N.Ngữ Toán Văn Toán S.Hoạt
3 Tin học Văn T.Dục Sinh vật Nhạc Vật lý
4 N.Ngữ Văn GDCD   Văn Hoạ
5 Chào cờ Địa lý N.Ngữ   Tin học Lịch sử
             
      Lớp 7A7    
      Có tác dụng từ ngày 11/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật Văn Toán Sinh vật Văn Văn
2 N.Ngữ Văn GDCD Nhạc N.Ngữ N.Ngữ
3 Toán Địa lý Lịch sử Địa lý T.Dục Lịch sử
4 Toán Tin học Tin học   Hoạ Vật lý
5 Chào cờ T.Dục C.Nghệ   Toán S.Hoạt


Caymanly.com is the ultimate face mask, t-shirts, hoodie 3D, quilt, blanket, tumbler, flag, custom design personalized store. Our products are made for every passion and hobbies. Make a purchase and share with your friends!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 10/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293001020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272829303101
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây