THỜI KHÓA BIỂU HỌC SINH THỰC HIỆN TỪ 26.12.2016

Thứ sáu - 23/12/2016 16:26

 

 

 

Lớp

8A

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Văn

Nhạc

Toán

Văn

2

Văn

Hóa

Văn

Toán

Toán

Địa lý

3

Toán

T.Dục

T.Dục

Hóa

C.Nghệ

S.Hoạt

4

Địa lý

N.Ngữ

N.Ngữ

Vật lý

Sinh vật

N.Ngữ

5

Tin học

Sinh vật

GDCD

Hoạ

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

8B

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

T.Dục

Văn

Toán

Vật lý

Địa lý

2

Văn

Lịch sử

Văn

Toán

Tin học

C.Nghệ

3

Toán

Sinh vật

N.Ngữ

Hoạ

Sinh vật

Tin học

4

N.Ngữ

Hóa

Địa lý

T.Dục

Nhạc

S.Hoạt

5

GDCD

N.Ngữ

Toán

Hóa

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

8C

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Lịch sử

Văn

Toán

Văn

S.Hoạt

2

Toán

Địa lý

Văn

T.Dục

Nhạc

Văn

3

Toán

Hóa

Sinh vật

C.Nghệ

Toán

GDCD

4

Vật lý

T.Dục

Địa lý

Hóa

Tin học

Tin học

5

Hoạ

N.Ngữ

N.Ngữ

Sinh vật

N.Ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

8D

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Hoạ

Văn

Toán

Tin học

Tin học

2

Toán

Văn

Văn

GDCD

Địa lý

Toán

3

N.Ngữ

Sinh vật

N.Ngữ

Sinh vật

Nhạc

S.Hoạt

4

Văn

T.Dục

T.Dục

C.Nghệ

Hóa

Vật lý

5

Toán

Hóa

Địa lý

N.Ngữ

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

8E

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Nhạc

Văn

Toán

Địa lý

Toán

2

Toán

Sinh vật

Văn

Vật lý

T.Dục

S.Hoạt

3

Toán

Địa lý

Lịch sử

T.Dục

N.Ngữ

Văn

4

Hoạ

Hóa

N.Ngữ

Tin học

Sinh vật

GDCD

5

N.Ngữ

Văn

Tin học

Hóa

C.Nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

8G

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

Văn

T.Dục

Toán

S.Hoạt

2

Văn

Nhạc

Văn

Toán

Toán

T.Dục

3

GDCD

Hoạ

N.Ngữ

Vật lý

Địa lý

Văn

4

C.Nghệ

Địa lý

Tin học

Sinh vật

N.Ngữ

N.Ngữ

5

Hóa

Hóa

Lịch sử

Tin học

Sinh vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

8H

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Vật lý

Văn

Toán

Nhạc

S.Hoạt

2

Văn

Hóa

Văn

Tin học

Hóa

Địa lý

3

Sinh vật

C.Nghệ

Toán

Văn

N.Ngữ

N.Ngữ

4

GDCD

Toán

Toán

Hoạ

T.Dục

T.Dục

5

Tin học

Lịch sử

Sinh vật

N.Ngữ

Địa lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

9A

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

Vật lý

Vật lý

TC Toán

Văn

2

Văn

GDCD

Lịch sử

T.Dục

Toán

TC Văn

3

Văn

Lịch sử

T.Dục

Văn

Sinh vật

S.Hoạt

4

Toán

C.Nghệ

Hóa

Văn

N.Ngữ

N.Ngữ

5

Sinh vật

Địa lý

Hoạ

Toán

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

9B

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

Toán

Hóa

N.Ngữ

Văn

2

Văn

Lịch sử

Toán

Toán

Sinh vật

S.Hoạt

3

C.Nghệ

T.Dục

Văn

TC Toán

Hoạ

T.Dục

4

Sinh vật

Địa lý

Lịch sử

Văn

Vật lý

GDCD

5

TC Văn

N.Ngữ

Vật lý

Văn

Hóa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

9C

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

Lịch sử

Sinh vật

Vật lý

TC Toán

2

Toán

Địa lý

T.Dục

Hóa

Toán

N.Ngữ

3

Văn

Hóa

GDCD

Toán

T.Dục

S.Hoạt

4

TC Văn

 

Vật lý

Văn

Hoạ

Văn

5

C.Nghệ

Sinh vật

N.Ngữ

Văn

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

9D

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

Hóa

GDCD

Địa lý

Văn

2

Văn

Hoạ

T.Dục

C.Nghệ

Vật lý

TC Văn

3

Văn

N.Ngữ

Vật lý

Văn

Hóa

S.Hoạt

4

Toán

Sinh vật

Sinh vật

Văn

N.Ngữ

Toán

5

Toán

Lịch sử

Lịch sử

T.Dục

TC Toán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

9E

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

Toán

T.Dục

Sinh vật

Toán

2

N.Ngữ

T.Dục

TC Toán

Hóa

Hóa

Toán

3

Văn

Văn

Lịch sử

Văn

Địa lý

N.Ngữ

4

GDCD

Lịch sử

Hoạ

Văn

C.Nghệ

S.Hoạt

5

Văn

Sinh vật

Vật lý

TC Văn

Vật lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

9G

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi sáng

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Chào cờ

Toán

GDCD

Toán

Hóa

TC Toán

2

Toán

Lịch sử

Vật lý

Sinh vật

N.Ngữ

Toán

3

TC Văn

Sinh vật

Văn

T.Dục

Vật lý

S.Hoạt

4

C.Nghệ

N.Ngữ

Lịch sử

Văn

Địa lý

T.Dục

5

Văn

Hoạ

Hóa

Văn

Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6A

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Sinh vật

Văn

Nhạc

Hoạ

N.Ngữ

N.Ngữ

2

C.Nghệ

Văn

T.Dục

Toán

Toán

Lịch sử

3

GDCD

Vật lý

N.Ngữ

Sinh vật

Văn

C.Nghệ

4

Toán

Tin học

Tin học

 

Địa lý

Toán

5

Chào cờ

T.Dục

Văn

 

 

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6B

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Vật lý

Địa lý

T.Dục

Toán

C.Nghệ

Toán

2

Tin học

Văn

Sinh vật

Văn

Văn

Tin học

3

N.Ngữ

Văn

Nhạc

C.Nghệ

N.Ngữ

S.Hoạt

4

Toán

T.Dục

GDCD

 

Toán

Hoạ

5

Chào cờ

Sinh vật

N.Ngữ

 

 

Lịch sử

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6C

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Văn

Văn

Vật lý

C.Nghệ

Địa lý

Toán

2

Toán

Văn

Nhạc

Toán

Lịch sử

T.Dục

3

Toán

Sinh vật

T.Dục

Tin học

Văn

Hoạ

4

N.Ngữ

C.Nghệ

Sinh vật

 

N.Ngữ

N.Ngữ

5

Chào cờ

GDCD

Tin học

 

 

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6D

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Vật lý

Sinh vật

Toán

Nhạc

Toán

2

Tin học

Văn

Địa lý

T.Dục

T.Dục

Toán

3

Hoạ

Văn

Văn

N.Ngữ

Lịch sử

C.Nghệ

4

Văn

Sinh vật

Tin học

 

N.Ngữ

GDCD

5

Chào cờ

C.Nghệ

N.Ngữ

 

 

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6E

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

C.Nghệ

Văn

Văn

Toán

Toán

S.Hoạt

2

Vật lý

Văn

Tin học

Sinh vật

Nhạc

Hoạ

3

Địa lý

Toán

C.Nghệ

T.Dục

N.Ngữ

Tin học

4

Văn

Toán

N.Ngữ

 

GDCD

Lịch sử

5

Chào cờ

N.Ngữ

Sinh vật

 

 

T.Dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6G

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Hoạ

Văn

Nhạc

Văn

Văn

Lịch sử

2

C.Nghệ

Văn

Sinh vật

Toán

C.Nghệ

Toán

3

Toán

Sinh vật

Vật lý

Tin học

T.Dục

Địa lý

4

Toán

GDCD

N.Ngữ

 

N.Ngữ

T.Dục

5

Chào cờ

N.Ngữ

Tin học

 

 

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

6H

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

Toán

N.Ngữ

Toán

C.Nghệ

Hoạ

2

Địa lý

T.Dục

Nhạc

Toán

Sinh vật

Tin học

3

N.Ngữ

Lịch sử

Sinh vật

Tin học

GDCD

T.Dục

4

Văn

Văn

C.Nghệ

 

N.Ngữ

Văn

5

Chào cờ

Văn

Vật lý

 

 

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

7A

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Toán

C.Nghệ

Sinh vật

Hoạ

Văn

N.Ngữ

2

Toán

T.Dục

GDCD

C.Nghệ

Văn

Toán

3

Lịch sử

Toán

N.Ngữ

T.Dục

Nhạc

Địa lý

4

Văn

Sinh vật

Tin học

Lịch sử

Vật lý

Văn

5

Chào cờ

Tin học

Địa lý

 

N.Ngữ

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

7B

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

C.Nghệ

Địa lý

Văn

Văn

Văn

Địa lý

2

Nhạc

C.Nghệ

Toán

N.Ngữ

Văn

Tin học

3

Sinh vật

Hoạ

Toán

Lịch sử

T.Dục

GDCD

4

Toán

Vật lý

Sinh vật

T.Dục

Lịch sử

Toán

5

Chào cờ

Tin học

N.Ngữ

 

N.Ngữ

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

7C

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Văn

Hoạ

Văn

Nhạc

C.Nghệ

GDCD

2

Sinh vật

Địa lý

T.Dục

Toán

Văn

Địa lý

3

Tin học

Tin học

Vật lý

Lịch sử

Văn

Toán

4

Toán

Toán

N.Ngữ

N.Ngữ

N.Ngữ

T.Dục

5

Chào cờ

Lịch sử

C.Nghệ

 

Sinh vật

S.Hoạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

7D

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Văn

GDCD

Văn

N.Ngữ

Văn

Toán

2

N.Ngữ

Sinh vật

N.Ngữ

Nhạc

Văn

Toán

3

Tin học

T.Dục

Vật lý

C.Nghệ

Địa lý

Lịch sử

4

Toán

Toán

Địa lý

Lịch sử

T.Dục

S.Hoạt

5

Chào cờ

C.Nghệ

Tin học

 

Sinh vật

Hoạ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

7E

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Địa lý

Lịch sử

Văn

C.Nghệ

Văn

S.Hoạt

2

Văn

Địa lý

Vật lý

Hoạ

Văn

N.Ngữ

3

Toán

GDCD

Tin học

Nhạc

C.Nghệ

T.Dục

4

Toán

N.Ngữ

Toán

Sinh vật

Sinh vật

Lịch sử

5

Chào cờ

Toán

N.Ngữ

 

T.Dục

Tin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

7G

 

 

 

 

 

Có tác dụng từ ngày

26/12/2016

 

Buổi chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

Nhạc

Tin học

Toán

Toán

Văn

S.Hoạt

2

Hoạ

Văn

Vật lý

T.Dục

Văn

GDCD

3

Toán

Địa lý

Địa lý

Sinh vật

Sinh vật

Văn

4

Toán

Lịch sử

N.Ngữ

C.Nghệ

C.Nghệ

Tin học

5

Chào cờ

N.Ngữ

T.Dục

 

N.Ngữ

Lịch sử

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

« tháng 09/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây