THỜI KHÓA BIỂU (Giáo viên) (Thực hiện từ 14/09/2015)

Chủ nhật - 06/09/2015 05:46
    Giáo viên BíchA      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8G - Chào cờ 9A - Toán   8G - Toán 8G - C.Nghệ  
2 8G - Toán HOP   9A - Toán 9A - Toán 9A - Toán
3 9A - TC Toán HOP     8G - Toán 8G - Toán
4   HOP   8A - C.Nghệ 8A - C.Nghệ 8G - C.Nghệ
5   HOP       8G - S.Hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên BíchB      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   9B - Toán       9B - Toán
2   HOP     9D - Vật lý 9D - Vật lý
3   HOP     9B - TC Toán 9B - Toán
4 9B - Vật lý HOP     9A - Vật lý  
5 9A - Vật lý HOP   9B - Toán 9B - Vật lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7D - Toán       7D - S.Hoạt
2   7D - Toán        
3       7D - Toán    
4 7D - Toán          
5 7D - Chào cờ          
             
    Giáo viên HươngA      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       7E - Toán 7E - Toán 6A - Toán
2       6B - C.Nghệ 6A - C.Nghệ  
3 6A - Toán 6A - C.Nghệ   6A - Toán 6D - C.Nghệ 7E - Toán
4 7E - Toán 6A - Toán       6B - C.Nghệ
5 7E - Chào cờ 6D - C.Nghệ       7E - S.Hoạt
             
    Giáo viên HươngB      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     6B - Toán   6B - Tin học  
3     6B - Tin học     6B - S.Hoạt
4 6B - Toán   6B - Toán      
5 6B - Chào cờ 6B - Toán        
             
    Giáo viên Quỳnh      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4 HOP HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       6E - Toán    
2     7B - Toán 6E - Toán    
3       7B - Toán   7B - Toán
4 6E - Toán   6E - Toán     6E - S.Hoạt
5 6E - Chào cờ   7B - Toán      
             
    Giáo viên Thảo      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7G - Toán 7C - Toán   7C - C.Nghệ   7G - C.Nghệ
2   7G - Toán   7G - Toán   7C - S.Hoạt
3 7C - Toán     7C - Toán 7B - C.Nghệ 7H - C.Nghệ
4 7C - Toán 7G - Toán     7D - C.Nghệ  
5 7C - Chào cờ 7A - C.Nghệ     7E - C.Nghệ  
             
    Giáo viên Mỵ      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9E - Chào cờ 9D - Toán   8A - Toán   9E - Toán
2 9E - Toán HOP 9D - Toán 8A - Toán   9E - Toán
3 8A - Toán HOP 9E - TC Toán     9E - S.Hoạt
4 9D - Toán HOP 9E - Toán     8A - Toán
5 9D - TC Toán   9D - Toán      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên HuongD      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9H - Chào cờ 9H - Toán   8E - Toán    
2 9H - Toán HOP   9H - Toán 9H - TC Toán  
3 8E - Toán HOP       9H - Toán
4   HOP     8E - Toán 9H - S.Hoạt
5   HOP     8E - Toán  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6D - Tin học     6D - Tin học 6A - Tin học  
2 6E - Tin học     6A - Tin học    
3       6E - Tin học    
4            
5            
             
    Giáo viên DungCN      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8C - Chào cờ     8C - Toán    
2 8C - Toán HOP   8C - C.Nghệ 8D - C.Nghệ  
3 8C - Toán HOP   8E - C.Nghệ 8B - C.Nghệ 8C - S.Hoạt
4 9A - C.Nghệ 9B - C.Nghệ     9D - C.Nghệ  
5 8D - C.Nghệ 8E - C.Nghệ   8B - C.Nghệ 8C - Toán 8C - C.Nghệ
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9H - Vật lý      
2     8C - Vật lý      
3   HOP 9G - Vật lý      
4 8D - Vật lý HOP   8E - Vật lý 9E - Vật lý  
5 9H - Vật lý HOP 8G - Vật lý 9E - Vật lý 9G - Vật lý  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4   7A - Vật lý 6A - Vật lý   7E - Vật lý  
5   7H - Vật lý 6B - Vật lý   7B - Vật lý  
             
    Giáo viên Yến      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   HOP        
3   HOP        
4 HOP HOP        
5 HOP HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7A - Toán   7A - Toán      
2 7A - Toán          
3       7A - Toán    
4            
5            
             
             
    Giáo viên Nhung(T)      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8D - Toán   8D - Toán    
2   HOP   8D - Tin học 8C - Tin học 8B - Tin học
3   HOP     8D - Tin học 8A - Tin học
4 8B - Tin học HOP       8C - Tin học
5 8A - Tin học       8D - Toán 8D - Toán
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6D - Toán  
2            
3           6D - Toán
4 6D - Toán         6D - Toán
5 6D - Chào cờ         6D - S.Hoạt
             
    Giáo viên HươngVP      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   HOP        
2   HOP        
3   HOP        
4   HOP        
5   HOP        
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6H - C.Nghệ          
2 6C - C.Nghệ     6G - C.Nghệ    
3 6H - Toán 6H - Toán   6H - C.Nghệ    
4   6G - C.Nghệ 6C - C.Nghệ      
5   6H - Toán 6H - Toán      
             
    Giáo viên LanTin      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         6C - Tin học 6C - Toán
2   7E - Tin học     6C - Toán 7E - Tin học
3 7H - Tin học 6C - Tin học 6C - Toán     7G - Tin học
4 6C - Toán 6H - Tin học 6G - Tin học   6H - Tin học 6C - S.Hoạt
5 6C - Chào cờ 6G - Tin học 7G - Tin học     7H - Tin học
             
    Giáo viên Giang      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8B - Chào cờ 8G - Tin học   8B - Toán    
2 8B - Toán HOP   8E - Tin học    
3   HOP       8E - Tin học
4 8G - Tin học 8B - Toán       8B - Toán
5           8B - S.Hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7B - Tin học   7A - Tin học    
2   7C - Tin học        
3   7A - Tin học 7D - Tin học      
4     7B - Tin học      
5   7D - Tin học 7C - Tin học      
             
    Giáo viên Liên Hương    
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8A - Chào cờ       8A - S.Hoạt  
2 8A - Văn       HOP  
3         HOP  
4     8A - Văn   HOP  
5   8A - Văn 8A - Văn   HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6E - C.Nghệ      
2     7E - Văn   7E - Văn  
3         7E - Văn  
4   7E - Văn        
5   6E - C.Nghệ        
             
    Giáo viên Thủy      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   8E - Văn     HOP  
3     8E - Văn   HOP  
4     8E - Văn   HOP  
5 8E - Văn   9H - GDCD   HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6G - Văn        
2 6G - Văn 6G - Văn     7G - Văn  
3   7G - Văn     7G - Văn 6G - Văn
4 7G - Văn       7G - GDCD 7G - S.Hoạt
5 7G - Chào cờ          
             
    Giáo viên Thanh      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9G - Chào cờ         9G - Văn
2 9G - Văn         9G - S.Hoạt
3   9G - TC Văn     HOP  
4   9G - Văn   9G - Văn HOP  
5       9G - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6B - Văn     7C - Văn 6B - Văn
2   6B - Văn     7C - Văn 6B - Văn
3            
4           7C - Văn
5           7C - Văn
             
    Giáo viên NgLý      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8D - Chào cờ 9E - Văn 9E - Văn   8D - S.Hoạt  
2 8D - Văn 8D - Văn 8E - GDCD   HOP  
3 9E - TC Văn 8D - GDCD 8D - Văn 9E - Văn    
4 9E - GDCD   8D - Văn 9E - Văn    
5 HOP       9E - Văn  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên V.Anh      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9H - Văn  
2         HOP  
3 9H - Văn 8C - Văn 8C - Văn 8C - Văn HOP  
4   9H - Văn 8C - Văn 9H - Văn HOP  
5       9H - Văn 9H - TC Văn  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6H - Văn 6H - Văn     6H - S.Hoạt
2   6H - Văn        
3            
4 6H - Văn          
5 6H - Chào cờ          
             
    Giáo viên NgọcA      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9D - Chào cờ 8A - GDCD       8B - GDCD
2 9D - Văn 9D - GDCD     HOP  
3 9D - TC Văn 9D - Văn   9G - GDCD HOP 9D - Văn
4 8C - GDCD     9D - Văn   9D - S.Hoạt
5       9D - Văn HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6D - Văn        
2   6D - Văn   6D - Văn    
3 6D - Văn          
4            
5            
             
    Giáo viên NgNgọc      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9B - Lịch sử      
2   8A - Lịch sử 9A - Lịch sử   HOP  
3     8A - Lịch sử   HOP  
4         HOP  
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6A - Văn 6B - Lịch sử     7A - Lịch sử
2   6A - Văn 6A - Văn     6A - S.Hoạt
3            
4 6A - Văn   7C - Lịch sử   7A - Lịch sử  
5 6A - Chào cờ   6A - Lịch sử   7C - Lịch sử  
             
    Giáo viên Quân      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         8B - Văn  
2     9B - GDCD   HOP  
3     8B - Văn   HOP  
4     8B - Văn   HOP  
5 8B - Văn   9A - GDCD   HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         7B - Văn 7B - S.Hoạt
2 7B - Văn       7B - Văn  
3 7B - GDCD 7D - GDCD     7A - GDCD  
4 7B - Văn 7C - GDCD        
5 7B - Chào cờ 7E - GDCD        
             
    Giáo viên Thúy      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   8G - Văn 8G - GDCD   HOP  
3     8G - Văn   HOP  
4     8G - Văn      
5         8G - Văn  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   6C - Văn 6C - Văn   7H - Văn 7H - Văn
2   6C - Văn     7H - Văn 7H - S.Hoạt
3         6C - Văn  
4 7H - Văn          
5 7H - Chào cờ          
             
    Giáo viên T.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9B - Chào cờ       9B - Văn  
2 9B - Văn       HOP  
3 9B - TC Văn     9B - Văn HOP  
4       9B - Văn HOP 9B - S.Hoạt
5   9B - Văn     HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6B - GDCD       7D - Văn  
2         7D - Văn  
3 7D - Văn         6C - GDCD
4         HOP 7D - Văn
5         HOP 6A - GDCD
             
    Giáo viên P.Dung      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 9A - Chào cờ         9A - Văn
2 9A - Văn 9B - Địa lý       8E - Địa lý
3   9A - Địa lý 9B - Địa lý 9A - Văn HOP  
4   9A - Văn 9A - Địa lý 9A - Văn 8C - Địa lý 9A - S.Hoạt
5     8D - Địa lý 8G - Địa lý 9A - TC Văn  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3 HOP          
4            
5            
             
    Giáo viên HoàiThu      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         HOP  
2         HOP  
3         HOP  
4         HOP  
5         HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6E - GDCD 6E - Văn 6D - GDCD   7A - Văn  
2   6E - Văn 6G - GDCD   7A - Văn  
3   7H - GDCD 6E - Văn   6E - Văn 6H - GDCD
4 7A - Văn         7A - Văn
5 7A - Chào cờ         7A - S.Hoạt
             
    Giáo viên Hưởng      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9G - Lịch sử   8E - Lịch sử
2   9H - Lịch sử 8B - Lịch sử 8G - Lịch sử HOP 8G - Lịch sử
3   9E - Lịch sử   8D - Lịch sử HOP 8D - Lịch sử
4   8C - Lịch sử 9D - Lịch sử   HOP  
5   8B - Lịch sử 8E - Lịch sử 8C - Lịch sử HOP  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   7G - Lịch sử 6G - Lịch sử 7D - Lịch sử   6E - Lịch sử
2     7G - Lịch sử 7E - Lịch sử   7B - Lịch sử
3   7E - Lịch sử   6D - Lịch sử   7D - Lịch sử
4   7B - Lịch sử        
5   6C - Lịch sử 7H - Lịch sử   7H - Lịch sử 6H - Lịch sử
             
    Giáo viên MaiB      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8A - N.Ngữ      
2     9G - N.Ngữ HOP    
3       HOP 9E - N.Ngữ  
4 8A - N.Ngữ     HOP 9G - N.Ngữ  
5 9E - N.Ngữ     HOP 8A - N.Ngữ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7H - N.Ngữ 7H - N.Ngữ 7H - N.Ngữ 6A - N.Ngữ    
2 6A - N.Ngữ   6E - N.Ngữ   6E - N.Ngữ  
3   6E - N.Ngữ     6A - N.Ngữ  
4            
5            
             
    Giáo viên MaiC      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 8E - Chào cờ   8C - N.Ngữ   8C - N.Ngữ  
2 8E - N.Ngữ     HOP 8E - N.Ngữ  
3       HOP    
4       HOP   8E - N.Ngữ
5 8C - N.Ngữ     HOP   8E - S.Hoạt
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7D - N.Ngữ   7D - N.Ngữ 6B - N.Ngữ 6B - N.Ngữ  
2 6B - N.Ngữ     7D - N.Ngữ    
3 6C - N.Ngữ     6C - N.Ngữ    
4         6C - N.Ngữ  
5            
             
    Giáo viên      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4       HOP    
5   9D - N.Ngữ   HOP 9D - N.Ngữ  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7B - N.Ngữ 7E - N.Ngữ 7E - N.Ngữ 7B - N.Ngữ 7G - N.Ngữ  
2 6D - N.Ngữ     6H - N.Ngữ 6D - N.Ngữ  
3 7E - N.Ngữ 7B - N.Ngữ 7G - N.Ngữ 7G - N.Ngữ 6H - N.Ngữ  
4     6H - N.Ngữ      
5     6D - N.Ngữ      
             
    Giáo viên LanA      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9B - N.Ngữ    
2     9H - N.Ngữ HOP    
3     9A - N.Ngữ HOP 9A - N.Ngữ  
4     9B - N.Ngữ HOP 9H - N.Ngữ  
5       HOP    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     7C - N.Ngữ     7A - N.Ngữ
3     6G - N.Ngữ     7C - N.Ngữ
4         6G - N.Ngữ  
5   7C - N.Ngữ 7A - N.Ngữ   7A - N.Ngữ 6G - N.Ngữ
             
    Giáo viên LanB      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       HOP   8G - N.Ngữ
2       HOP   8D - N.Ngữ
3   8B - N.Ngữ   8B - N.Ngữ   8B - N.Ngữ
4   8D - N.Ngữ   8G - N.Ngữ    
5   8G - N.Ngữ   8D - N.Ngữ    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên ĐThu      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9D - Sinh vật 9D - Sinh vật   9H - Sinh vật
2   8C - Sinh vật HOP 9G - Sinh vật   8C - Sinh vật
3 8G - Sinh vật 8G - Sinh vật HOP     9G - Sinh vật
4 HOP 9E - Sinh vật HOP     9E - Sinh vật
5   9H - Sinh vật HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3   6B - Sinh vật   6B - Sinh vật    
4   6C - Sinh vật        
5           6C - Sinh vật
             
    Giáo viên H.Huyền      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         9A - Sinh vật  
2   8B - Sinh vật HOP   8A - Sinh vật  
3 8D - Sinh vật 8E - Sinh vật HOP 8A - Sinh vật    
4 8E - Sinh vật   HOP 8B - Sinh vật 9B - Sinh vật  
5 9B - Sinh vật 8D - Sinh vật   9A - Sinh vật    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7E - Sinh vật   7G - Sinh vật 7H - Sinh vật    
2 7G - Sinh vật          
3     7E - Sinh vật      
4     7H - Sinh vật      
5            
             
    Giáo viên Đ.Phương      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           7C - Sinh vật
2 6H - Sinh vật 7A - Sinh vật 6D - Sinh vật 7B - Sinh vật   6H - Sinh vật
3 6E - Sinh vật 7C - Sinh vật 7A - Sinh vật   6G - Sinh vật 6A - Sinh vật
4   6D - Sinh vật 7D - Sinh vật   6A - Sinh vật 6G - Sinh vật
5   7B - Sinh vật 6E - Sinh vật     7D - Sinh vật
             
    Giáo viên Dũng      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8C - Hóa   9A - Hóa    
2     HOP 9B - Hóa    
3   9B - Hóa HOP   8A - Vật lý  
4   8A - Hóa HOP 8C - Hóa 8B - Vật lý  
5   9A - Hóa   8A - Hóa    
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 7C - Vật lý       6G - Vật lý  
2 7D - Vật lý   6C - Vật lý      
3     6H - Vật lý      
4   6E - Vật lý 7G - Vật lý   6D - Vật lý  
5            
             
    Giáo viên Hà.Hóa      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8D - Hóa 9E - Hóa 9D - Hóa  
2     HOP 9D - Hóa 9E - Hóa  
3 8B - Hóa 9H - Hóa HOP 8G - Hóa 9G - Hóa  
4 9H - Hóa 8E - Hóa HOP   8D - Hóa  
5 8G - Hóa   9G - Hóa 8E - Hóa 8B - Hóa  
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Chung      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       9H - Địa lý    
2   9G - Địa lý HOP 9E - Địa lý 9G - Địa lý  
3     HOP 9D - Địa lý 9H - Địa lý  
4   9D - Địa lý HOP      
5   9E - Địa lý HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6A - Địa lý 7A - Địa lý        
2   7B - Địa lý        
3 6B - Địa lý   7B - Địa lý      
4     7A - Địa lý      
5     6C - Địa lý      
             
    Giáo viên Duyên      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5     HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Trung      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8B - Địa lý     8A - Địa lý
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5     HOP      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6G - Địa lý       6H - Địa lý 6D - Địa lý
2 7H - Địa lý   7D - Địa lý     6E - Địa lý
3     7C - Địa lý   7H - Địa lý  
4   7D - Địa lý     7C - Địa lý 7E - Địa lý
5   7G - Địa lý 7E - Địa lý   7G - Địa lý  
             
    Giáo viên Hà(Hoạ)      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4 HOP   HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 6C - Hoạ     6H - Hoạ   6G - Hoạ
2 7E - Hoạ     7C - Hoạ   6D - Hoạ
3 7A - Hoạ         6E - Hoạ
4           6A - Hoạ
5           6B - Hoạ
             
    Giáo viên Nhung(H)      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     8E - Hoạ     8D - Hoạ
2     HOP     8A - Hoạ
3     HOP      
4   8G - Hoạ HOP      
5   8C - Hoạ 8B - Hoạ      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2           7D - Hoạ
3            
4         7H - Hoạ 7B - Hoạ
5           7G - Hoạ
             
    Giáo viên Thư      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9G - Nhạc   9E - Nhạc  
2     8A - Nhạc 8B - Nhạc 8G - Nhạc  
3     9D - Nhạc 9H - Nhạc 8E - Nhạc  
4       8D - Nhạc    
5     8C - Nhạc      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     6A - Nhạc 6C - Nhạc 6E - Nhạc  
2     6H - Nhạc   6G - Nhạc  
3     6D - Nhạc      
4         6B - Nhạc  
5            
             
    Giáo viên T.Nga      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     9A - Nhạc      
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5     9B - Nhạc      
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7C - Nhạc 7G - Nhạc    
2     7H - Nhạc 7A - Nhạc    
3       7E - Nhạc 7D - Nhạc  
4         7B - Nhạc  
5            
             
    Giáo viên Vân      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2     HOP      
3     HOP      
4     HOP      
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       6C - T.Dục 6H - T.Dục 6C - T.Dục
3   6D - T.Dục 6A - T.Dục 6G - T.Dục 6B - T.Dục  
4   6B - T.Dục 6D - T.Dục   6E - T.Dục 6H - T.Dục
5   6A - T.Dục 6G - T.Dục     6E - T.Dục
             
    Giáo viên Hưng      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8B - T.Dục     9G - T.Dục 8C - T.Dục
2   9E - T.Dục 9E - T.Dục   8B - T.Dục 9H - T.Dục
3   8A - T.Dục HOP   8C - T.Dục  
4     9H - T.Dục     9G - T.Dục
5           8A - T.Dục
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Thịnh      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   8E - T.Dục 8G - T.Dục   8E - T.Dục 9D - T.Dục
2   9A - T.Dục 8D - T.Dục   9B - T.Dục 9B - T.Dục
3     HOP   9D - T.Dục 9A - T.Dục
4         8G - T.Dục 8D - T.Dục
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
             
    Giáo viên Dương      
    Có tác dụng từ ngày 14/09/2015    
    Buổi sáng        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            
    Buổi chiều        
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     7B - T.Dục     7E - T.Dục
2 7C - T.Dục   7A - T.Dục     7G - T.Dục
3 7G - T.Dục   7H - T.Dục   7C - T.Dục 7A - T.Dục
4     7E - T.Dục     7H - T.Dục
5     7D - T.Dục   7D - T.Dục 7B - T.Dục

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây