THỜI KHÓA BIỂU (Học sinh) (Thực hiện từ 14/09/2015)

Chủ nhật - 06/09/2015 05:57

THỜI KHÓA BIỂU (Học sinh) (Thực hiện từ 14/09/2015)

      Lớp 8A    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ GDCD N.Ngữ Toán S.Hoạt Địa lý
2 Văn Lịch sử Nhạc Toán Sinh vật Hoạ
3 Toán T.Dục Lịch sử Sinh vật Vật lý Tin học
4 N.Ngữ Hóa Văn C.Nghệ C.Nghệ Toán
5 Tin học Văn Văn Hóa N.Ngữ T.Dục
             
      Lớp 8B    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ T.Dục Địa lý Toán Văn GDCD
2 Toán Sinh vật Lịch sử Nhạc T.Dục Tin học
3 Hóa N.Ngữ Văn N.Ngữ C.Nghệ N.Ngữ
4 Tin học Toán Văn Sinh vật Vật lý Toán
5 Văn Lịch sử Hoạ C.Nghệ Hóa S.Hoạt
             
      Lớp 8C    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Hóa N.Ngữ Toán N.Ngữ T.Dục
2 Toán Sinh vật Vật lý C.Nghệ Tin học Sinh vật
3 Toán Văn Văn Văn T.Dục S.Hoạt
4 GDCD Lịch sử Văn Hóa Địa lý Tin học
5 N.Ngữ Hoạ Nhạc Lịch sử Toán C.Nghệ
             
      Lớp 8D    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Hóa Toán S.Hoạt Hoạ
2 Văn Văn T.Dục Tin học C.Nghệ N.Ngữ
3 Sinh vật GDCD Văn Lịch sử Tin học Lịch sử
4 Vật lý N.Ngữ Văn Nhạc Hóa T.Dục
5 C.Nghệ Sinh vật Địa lý N.Ngữ Toán Toán
             
      Lớp 8E    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ T.Dục Hoạ Toán T.Dục Lịch sử
2 N.Ngữ Văn GDCD Tin học N.Ngữ Địa lý
3 Toán Sinh vật Văn C.Nghệ Nhạc Tin học
4 Sinh vật Hóa Văn Vật lý Toán N.Ngữ
5 Văn C.Nghệ Lịch sử Hóa Toán S.Hoạt
             
      Lớp 8G    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Tin học T.Dục Toán C.Nghệ N.Ngữ
2 Toán Văn GDCD Lịch sử Nhạc Lịch sử
3 Sinh vật Sinh vật Văn Hóa Toán Toán
4 Tin học Hoạ Văn N.Ngữ T.Dục C.Nghệ
5 Hóa N.Ngữ Vật lý Địa lý Văn S.Hoạt
             
      Lớp 9A    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Nhạc Hóa Sinh vật Văn
2 Văn T.Dục Lịch sử Toán Toán Toán
3 TC Toán Địa lý N.Ngữ Văn N.Ngữ T.Dục
4 C.Nghệ Văn Địa lý Văn Vật lý S.Hoạt
5 Vật lý Hóa GDCD Sinh vật TC Văn  
             
      Lớp 9B    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Lịch sử N.Ngữ Văn Toán
2 Văn Địa lý GDCD Hóa T.Dục T.Dục
3 TC Văn Hóa Địa lý Văn TC Toán Toán
4 Vật lý C.Nghệ N.Ngữ Văn Sinh vật S.Hoạt
5 Sinh vật Văn Nhạc Toán Vật lý  
             
      Lớp 9D    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Sinh vật Sinh vật Hóa T.Dục
2 Văn GDCD Toán Hóa Vật lý Vật lý
3 TC Văn Văn Nhạc Địa lý T.Dục Văn
4 Toán Địa lý Lịch sử Văn C.Nghệ S.Hoạt
5 TC Toán N.Ngữ Toán Văn N.Ngữ  
             
      Lớp 9E    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Văn Văn Hóa Nhạc Toán
2 Toán T.Dục T.Dục Địa lý Hóa Toán
3 TC Văn Lịch sử TC Toán Văn N.Ngữ S.Hoạt
4 GDCD Sinh vật Toán Văn Vật lý Sinh vật
5 N.Ngữ Địa lý C.Nghệ Vật lý Văn  
             
      Lớp 9G    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Nhạc Lịch sử T.Dục Văn
2 Văn Địa lý N.Ngữ Sinh vật Địa lý S.Hoạt
3 Toán TC Văn Vật lý GDCD Hóa Sinh vật
4 TC Toán Văn Toán Văn N.Ngữ T.Dục
5 C.Nghệ Toán Hóa Văn Vật lý  
             
      Lớp 9H    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Toán Vật lý Địa lý Văn Sinh vật
2 Toán Lịch sử N.Ngữ Toán TC Toán T.Dục
3 Văn Hóa C.Nghệ Nhạc Địa lý Toán
4 Hóa Văn T.Dục Văn N.Ngữ S.Hoạt
5 Vật lý Sinh vật GDCD Văn TC Văn  
             
      Lớp 6A    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Văn Nhạc N.Ngữ Tin học Toán
2 N.Ngữ Văn Văn Tin học C.Nghệ S.Hoạt
3 Toán C.Nghệ T.Dục Toán N.Ngữ Sinh vật
4 Văn Toán Vật lý   Sinh vật Hoạ
5 Chào cờ T.Dục Lịch sử     GDCD
             
      Lớp 6B    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Văn Lịch sử N.Ngữ N.Ngữ Văn
2 N.Ngữ Văn Toán C.Nghệ Tin học Văn
3 Địa lý Sinh vật Tin học Sinh vật T.Dục S.Hoạt
4 Toán T.Dục Toán   Nhạc C.Nghệ
5 Chào cờ Toán Vật lý     Hoạ
             
      Lớp 6C    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hoạ Văn Văn Nhạc Tin học Toán
2 C.Nghệ Văn Vật lý T.Dục Toán T.Dục
3 N.Ngữ Tin học Toán N.Ngữ Văn GDCD
4 Toán Sinh vật C.Nghệ   N.Ngữ S.Hoạt
5 Chào cờ Lịch sử Địa lý     Sinh vật
             
      Lớp 6D    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Tin học Văn GDCD Tin học Toán Địa lý
2 N.Ngữ Văn Sinh vật Văn N.Ngữ Hoạ
3 Văn T.Dục Nhạc Lịch sử C.Nghệ Toán
4 Toán Sinh vật T.Dục   Vật lý Toán
5 Chào cờ C.Nghệ N.Ngữ     S.Hoạt
             
      Lớp 6E    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Văn C.Nghệ Toán Nhạc Lịch sử
2 Tin học Văn N.Ngữ Toán N.Ngữ Địa lý
3 Sinh vật N.Ngữ Văn Tin học Văn Hoạ
4 Toán Vật lý Toán   T.Dục S.Hoạt
5 Chào cờ C.Nghệ Sinh vật     T.Dục
             
      Lớp 6G    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lý Văn Lịch sử Toán Vật lý Hoạ
2 Văn Văn GDCD C.Nghệ Nhạc S.Hoạt
3 Toán Toán N.Ngữ T.Dục Sinh vật Văn
4 Toán C.Nghệ Tin học   N.Ngữ Sinh vật
5 Chào cờ Tin học T.Dục     N.Ngữ
             
      Lớp 6H    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 C.Nghệ Văn Văn Hoạ Địa lý S.Hoạt
2 Sinh vật Văn Nhạc N.Ngữ T.Dục Sinh vật
3 Toán Toán Vật lý C.Nghệ N.Ngữ GDCD
4 Văn Tin học N.Ngữ   Tin học T.Dục
5 Chào cờ Toán Toán     Lịch sử
             
      Lớp 7A    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Địa lý Toán Tin học Văn Lịch sử
2 Toán Sinh vật T.Dục Nhạc Văn N.Ngữ
3 Hoạ Tin học Sinh vật Toán GDCD T.Dục
4 Văn Vật lý Địa lý   Lịch sử Văn
5 Chào cờ C.Nghệ N.Ngữ   N.Ngữ S.Hoạt
             
      Lớp 7B    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Tin học T.Dục N.Ngữ Văn S.Hoạt
2 Văn Địa lý Toán Sinh vật Văn Lịch sử
3 GDCD N.Ngữ Địa lý Toán C.Nghệ Toán
4 Văn Lịch sử Tin học   Nhạc Hoạ
5 Chào cờ Sinh vật Toán   Vật lý T.Dục
             
      Lớp 7C    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lý Toán Nhạc C.Nghệ Văn Sinh vật
2 T.Dục Tin học N.Ngữ Hoạ Văn S.Hoạt
3 Toán Sinh vật Địa lý Toán T.Dục N.Ngữ
4 Toán GDCD Lịch sử   Địa lý Văn
5 Chào cờ N.Ngữ Tin học   Lịch sử Văn
             
      Lớp 7D    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ Toán N.Ngữ Lịch sử Văn S.Hoạt
2 Vật lý Toán Địa lý N.Ngữ Văn Hoạ
3 Văn GDCD Tin học Toán Nhạc Lịch sử
4 Toán Địa lý Sinh vật   C.Nghệ Văn
5 Chào cờ Tin học T.Dục   T.Dục Sinh vật
             
      Lớp 7E    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh vật N.Ngữ N.Ngữ Toán Toán T.Dục
2 Hoạ Tin học Văn Lịch sử Văn Tin học
3 N.Ngữ Lịch sử Sinh vật Nhạc Văn Toán
4 Toán Văn T.Dục   Vật lý Địa lý
5 Chào cờ GDCD Địa lý   C.Nghệ S.Hoạt
             
      Lớp 7G    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán Lịch sử Sinh vật Nhạc N.Ngữ C.Nghệ
2 Sinh vật Toán Lịch sử Toán Văn T.Dục
3 T.Dục Văn N.Ngữ N.Ngữ Văn Tin học
4 Văn Toán Vật lý   GDCD S.Hoạt
5 Chào cờ Địa lý Tin học   Địa lý Hoạ
             
      Lớp 7H    
      Có tác dụng từ ngày 14/09/2015  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 N.Ngữ N.Ngữ N.Ngữ Sinh vật Văn Văn
2 Địa lý Toán Nhạc Toán Văn S.Hoạt
3 Tin học GDCD T.Dục Toán Địa lý C.Nghệ
4 Văn Toán Sinh vật   Hoạ T.Dục
5 Chào cờ Vật lý Lịch sử   Lịch sử Tin học

Tổng số điểm của bài viết là: 50 trong 14 đánh giá

Xếp hạng: 3.6 - 14 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

« tháng 11/2020 »
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
26272829303101
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
30010203040506
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây